ข้อมูลพื้นฐาน

แชร์หน้านี้

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าสังกัด
เว็บไซต์
วันที่ประกาศแปลงสภาพในราชกิจจานุเบกษา
1
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงาน ก.พ.ร.
ลิงก์
7 มี.ค. 2548
2
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลิงก์
11 ส.ค. 2549