ทดสอบการ edit

แชร์หน้านี้

แก้ไขครั้งที่ 1


ครั้งที่ 2


ครั้งที่ 3


ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5 
ครั้งท่ 6ครั้งที่ 7 ยังไม่หาย

ครั้งที่ 8 ครั้งที่ 9 https://www.youtube.com/watch?v=JBAuRoIRAs8&list=RDr3KJcnrRpWA&index=6ครั้งที่ 10การประเมินองค์การมหาชน

การประเมินองค์การมหาชน

เอกสาร

ปีงบประมาณ 2567

1. กรอบการประเมิน

1.1 องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (PO)
1.2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (PA)

 

2. คู่มือการประเมิน Update

2.1 องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (PO)

2.2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (PA)

 

3. เอกสารการประชุมชี้แจงกรอบการประเมิน

3.1 องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (PO)

      1) เอกสารนำเสนอในที่ประชุม

      2) แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      3) บันทึกการประชุม

         3.2 องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (PA)

      1) เอกสารนำเสนอในที่ประชุม

      2) แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      3) บันทึกการประชุม

 

4. รายละเอียดองค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพการดำเนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย New


5. ทดสอบในไฟล์ครั้งที่ 1


6. ทดสอบในไฟล์ครั้งที่ 2


7. ทดสอบในไฟล์ครั้งที่ 3


8. ทดสอบในไฟล์ครั้งที่ 4


9. ทดสอบในไฟล์ครั้งที่ 5


10. ทดสอบในไฟล์ครั้งที่ 6


11. ทดสอบในไฟล์ครั้งที่ 7


12. ทดสอบในไฟล์ครั้งที่ 8

 

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

 

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 

 

ดาวน์โหลด

  

 ทดสอบอีกจ้า