หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

1) เรื่อง การบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
----


2) เรื่อง การให้ความช่วยเหลือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ที่ถูกกล่าวหา
หรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การออกข้อบังคับคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานเพื่อสำนักงาน ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา ผู้ต้องหา จำเลย หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดีอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่

ดาวน์โหลด

3) เรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การใช้รถยนต์สำนักงานของผู้บริหารองค์การมหาชน กรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง
กรณีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
4ขอทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลาง
ไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5แนวทางการเช่ารถโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ขอหารือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้รถขององค์การมหาชน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7ขอหารือประเด็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎระเบียบการใช้รถยนต์ส่วนกลางขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4) เรื่อง การกำหนดเครื่องแบบพิธีการองค์การมหาชน  

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ

ดาวน์โหลด
2การทำตรา เครื่องหมาย บัตร เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ร่างระเบียบข้อบังคับเครื่องแบบ กรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
4ขอหารือการกำหนดใช้เครื่องแบบปกติขาวของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5) เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลัง

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การเพิ่มกรอบอัตรากำลัง กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด 
2การเสนอปรับเพิ่มอัตรากำลังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3รายงานการบรรจุอัตรากำลังของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การกำหนดกรอบอัตรากำลังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

6) เรื่อง กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
2ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4ขอยกเว้นกรอบวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ดาวน์โหลด
5ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6ข้อหารือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7กรอบวงเงินรวมบุคลากร กรณี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8กรอบวงเงินรวมบุคลากร กรณี สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9กรอบวงเงินรวมบุคลากร กรณี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10กรอบวงเงินรวมบุคลากร กรณี สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีส ถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
21ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22การขอยกเว้นการกำหนดกรอบวงเงิน กรณี สถาบันกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23การขอยกเว้นการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่าย กรณี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
24ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25นิยามเงินอุดหนุนประจำปีในการคำนวณกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
26การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
27ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
28ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
29แนวทางและแผนการลดค่าใช้จ่ายบุคลากร และแนวทางการปรับบทบาทภารกิจของสำนักงานบริหาร และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)


30ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
31ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
32ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
33ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
34ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
35ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สถาบันอนุญาโตตุลาการ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
36ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
37ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
38ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
39ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณี สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
40ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
41ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
42ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
43ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีสถาบันแพทย์ฉุกเฉิน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
44แนวทางและแผนการลดค่าใช้จ่ายบุคลากร และแนวทางการปรับบทบาทภารกิจของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
45ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
46ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
47ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
48ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
49ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
50ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
51ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
52ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
53ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
54ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สำนักเลขาธิการคุรุสภา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
55ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
56ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณี สถาบันอนุญาโตตุลาการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7) เรื่อง การลงทุน การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น ขององค์การมหาชน 
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีสูญ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลด
3การจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4แนวทางการให้ภาคเอกชนลงทุนในกิจการของหน่วยงาน กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5การใช้ทุนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในการจัดตั้งมูลนิธิ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ยืม การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการ ของนิติบุคคลอื่น
และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7แจ้งยืนยันความเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติว่าด้วยการร่วมลงทุนในโครงการซึ่งนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
8หารือผู้มีอำนาจลงนามในระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่น พ.ศ. ....
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9หารือการแก้ไขเพิ่มเติมนิยาม "เงินทุน" ในหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือห้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนการเข้าร่วมทุนในกิจกรรมของนิติบุคคลอื่นฯ ขององค์การมหาชน
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8) เรื่อง จริยธรรมองค์การมหาชน 
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ร่างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน                                            

ดาวน์โหลด
9) เรื่อง อื่นๆ  
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การออกระเบียบ ข้อบังคับขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ กรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3การประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ขอยืนยันเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางราชการขององค์การมหาชน กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การหารือเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6การจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อเสนอโครงกาารวิจัยการเกษตร กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7การเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการประเมินผลหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตเฉพาะ
กรณีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด
8กรณีข้าราชการมาปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9การจ้างเหมาบุคคลติดตามประเมินผลและจ้างพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร กรณีสำนักงานพัฒนา
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายการฝึกอบบรมและการประชุมระหว่างประเทศ
กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12การปฏิบัติตาม พรบ.พัฒนาระบบมาตรวิทยา 2540
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13กฎหมายกรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14การขยายขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15การชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษา กรณีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด

16การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด
19หารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยออกหนังสือรับรอง กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20สถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับส่วนราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22ความเห็นของอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน
และกองทุน กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23องค์ประกอบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
24ความเห็นและการพิจารณาเรื่องความไม่ซ้ำซ้อนของภารกิจองค์การมหาชนตามร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

ดาวน์โหลด
25การขอยกเว้นปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน กรณี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
26การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
27การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นการชั่วคราว กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
28ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
29ขอหารือการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนให้แก่ภาคเอกชน กรณีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
30ร่างระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้รับบริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
31ร่างระเบียบคณะกรรมการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ สาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
32การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
33การดำเนินการให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นของรัฐที่มี่สิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณมาใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การพื้นฟูสมรรถภาพและบริการสาธารณสุข ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
34ขอความอนุเคราะห์วินิจฉัยเรื่องการลงทุนในโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัตถุดิบทางยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
35ขอให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจ ในการออกระเบียบงานสารบรรณของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
36ขอหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน กรณี สำนักงานพัฒนาการวิจิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด