หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

การบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
----


การให้ความช่วยเหลือกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ที่ถูกกล่าวหา
หรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
----

การใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การใช้รถยนต์สำนักงานของผู้บริหารองค์การมหาชน กรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง
กรณีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
-ดาวน์โหลด
4ขอทราบผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลาง
ไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

การจัดทำสัญญาจ้างผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับผู้อำนวยการ กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

2ข้อหารือกรณีพนักงานต้องการต่ออายุการปฏิบัติงาน กรณีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ข้อหารือการต่ออายุการปฏิบัติงานผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การพ้นสภาพของผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การต่ออายุสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ข้อหารือเกี่ยวกับสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7หารือผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาจ้างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8ขอหารือการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 

การกำหนดเครื่องแบบพิธีการองค์การมหาชน  

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการทำหรือใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ในราชการ
ดาวน์โหลด

2การทำตรา เครื่องหมาย บัตร เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ร่างระเบียบข้อบังคับเครื่องแบบ กรณีสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
4ขอหารือการกำหนดใช้เครื่องแบบปกติขาวของผู้ปฏิบัติงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

การกำหนดกรอบอัตรากำลัง

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ข้อหารือการปรับโครงสร้างเงินเดือน กรณีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การเพิ่มกรอบอัตรากำลัง กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด 
3การเสนอปรับเพิ่มอัตรากำลังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4รายงานการบรรจุอัตรากำลังของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การกำหนดกรอบอัตรากำลังตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรอื่นๆ 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ตอบข้อหารือการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง กรณีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์


2ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
4ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
5ขอยกเว้นกรอบวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

ดาวน์โหลด
6ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7ข้อหารือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8กรอบวงเงินรวมบุคลากร กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9กรอบวงเงินรวมบุคลากร กรณีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10กรอบวงเงินรวมบุคลากร กรณีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11กรอบวงเงินรวมบุคลากร กรณีสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12ข้อหารือเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำปี กรณีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
23ขอยกเว้นกรอบวงเงิน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
24ข้อหารือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25การขอยกเว้นการกำหนดกรอบวงเงิน กรณีสถาบันกองทุนพลังงาน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
26การขอยกเว้นการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่าย กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
27ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
28การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดำเนินกิจการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

การลงทุน การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น ขององค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีสูญ กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ดาวน์โหลด
3การจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน กรณีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4แนวทางการให้ภาคเอกชนลงทุนในกิจการของหน่วยงาน กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

จริยธรรมองค์การมหาชน 

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ร่างประมวลจริยธรรมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน                                            
-ดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆ  

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การออกระเบียบ ข้อบังคับขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ กรณีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดาวน์โหลด
3การประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ขอยืนยันเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางราชการขององค์การมหาชน กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การหารือเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6การจ่ายค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อเสนอโครงกาารวิจัยการเกษตร กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7การเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการประเมินผลหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตเฉพาะ
กรณีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด
8กรณีข้าราชการมาปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9การจ้างเหมาบุคคลติดตามประเมินผลและจ้างพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร กรณีสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10แนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายการฝึกอบบรมและการประชุมระหว่างประเทศ
กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


12แนวทางการเช่ารถโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13การปฏิบัติตาม พรบ.พัฒนาระบบมาตรวิทยา 2554
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14กฎหมายกรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
15การปฏิบัติตาม พรบ.พัฒนาระบบมาตรวิทยา 2540
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
16การขยายขอบเขตการดำเนินงานของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17การชดใช้เงินเดือนและเบี้ยปรับตามสัญญาลาศึกษา กรณีสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด

18การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ดาวน์โหลด
21หารือเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโดยออกหนังสือรับรอง กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22สถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงกับส่วนราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
24ความเห็นของอนุกรรมาธิการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรอิสระ องค์การมหาชน และกองทุน
กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
25องค์ประกอบคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
26ความเห็นและการพิจารณาเรื่องความไม่ซ้ำซ้อนของภารกิจองค์การมหาชนตามร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

ดาวน์โหลด
27การขอยกเว้นปฏิบัติในการรับ – ส่งหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน กรณี สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
28การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว
ดาวน์โหลด

29การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันเป็นการชั่วคราว กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
30ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
31ขอหารือการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัคซีนให้แก่ภาคเอกชน กรณีสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด