องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ

แชร์หน้านี้

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี ผู้รักษาการ พรบ. จัดตั้ง เว็บไซต์

วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รมว.การอุดมศึกษาฯ
ดาวน์โหลด ลิงค์ 29 ธ.ค. 2534
2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ปรับปรุงสถานะจากพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535)
นายกรัฐมนตรี, รมว.การอุดมศึกษาฯ ดาวน์โหลด
ลิงค์ 2 เม.ย. 2535
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รมว.สาธารณสุข ดาวน์โหลด
ลิงค์ 9 เม.ย. 2535
4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รมว.การอุดมศึกษาฯ ดาวน์โหลด
ลิงค์
12 ก.ย. 2540
5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รมว.ศึกษาธิการ ดาวน์โหลด
ลิงค์
1 ก.ย. 2541
6 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
ลิงค์
17 ก.พ. 2543
7 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
นายกรัฐมนตรี, รมว.คลัง และรมว.สาธารณสุข ดาวน์โหลด
ลิงค์
7 พ.ย. 2544
8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รมว.สาธารณสุข ดาวน์โหลด
ลิงค์
18 พ.ย. 2545
9 คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ)
รมว.ศึกษาธิการ ดาวน์โหลด
ลิงค์
24 พ.ค. 2546
10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
รมว.ศึกษาธิการ

ดาวน์โหลด

ลิงค์
24 พ.ค. 2546
11 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
ลิงค์
30 ธ.ค. 2547
12 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข

ดาวน์โหลด

ลิงค์
19 มี.ค. 2550
13 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
รมว.ยุติธรรม ดาวน์โหลด
ลิงค์
16 ก.ค. 2550
14 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
(ปรับปรุงสถานะจากพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551)
นายกรัฐมนตรี, รมว.การอุดมศึกษาฯ
ดาวน์โหลด
ลิงค์
13 ก.พ. 2551
15 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รมว.สาธารณสุข ดาวน์โหลด
ลิงค์
6 มี.ค. 2551
16 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รมว.วัฒนธรรม ดาวน์โหลด
ลิงค์
26 มี.ค. 2558
17

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)

รมว.ดิจิทัลฯ ดาวน์โหลด
ลิงค์
24 ม.ค. 2560
18 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555)
รมว.สาธารณสุข ดาวน์โหลด
ลิงค์
24 พ.ย. 2561
19 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554)
รมว.ดิจิทัลฯ ดาวน์โหลด
ลิงค์
12 เม.ย. 2562
20 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551)
รมว.กลาโหม ดาวน์โหลด
ลิงค์
30 เม.ย. 2562
21สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลด
ลิงค์ 22 พ.ค. 2562
22สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546)
(พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562)
รมว.พลังงาน ดาวน์โหลด
ลิงค์
27 พ.ค. 2562
23สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  นายกรัฐมนตรี

ดาวน์โหลด

ลิงค์

27 พ.ค. 2562
24สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รมว.ดิจิทัลฯ
ดาวน์โหลด

27 พ.ค. 2562