องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ

แชร์หน้านี้

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี ผู้รักษาการ พรบ. จัดตั้ง เว็บไซต์ วันที่ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ลิงก์ ลิงก์ 29 ธ.ค. 2534
2 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
นายกรัฐมนตรี ลิงก์ ลิงก์ 2 เม.ย. 2535
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
รมว.สาธารณสุข ลิงก์ ลิงก์ 9 เม.ย. 2535
4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ลิงก์ ลิงก์ 12 ก.ย. 2540
5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รมว.ศึกษาธิการ ลิงก์ ลิงก์ 1 ก.ย. 2541
6 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นายกรัฐมนตรี ลิงก์ ลิงก์ 17 ก.พ. 2543
7 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
นายกรัฐมนตรี, รมว.คลัง และรมว.สาธารณสุข ลิงก์ ลิงก์ 7 พ.ย. 2544
8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
รมว.สาธารณสุข ลิงก์ ลิงก์ 18 พ.ย. 2545
9 คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ)
รมว.ศึกษาธิการ ลิงก์ ลิงก์ 24 พ.ค. 2546
10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
รมว.ศึกษาธิการ ลิงก์ ลิงก์ 24 พ.ค. 2546
11 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี ลิงก์ ลิงก์ 30 ธ.ค. 2547
12 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ลิงก์ ลิงก์ 19 มี.ค. 2550
13 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
รมว.ยุติธรรม ลิงก์
16 ก.ค. 2550
14 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ลิงก์ ลิงก์ 13 ก.พ. 2551
15 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
รมว.สาธารณสุข ลิงก์ ลิงก์ 6 มี.ค. 2551
16 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
รมว.วัฒนธรรม ลิงก์ ลิงก์ 26 มี.ค. 2558
17 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลิงก์ ลิงก์ 24 ม.ค. 2560