การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ

แชร์หน้านี้

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร กรณีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
2สถานภาพของพนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ขอหารือสถานะของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ขอให้ทบทวนการวินิจฉัยสถานะองค์กรของสภาองค์กรของผู้บริโภค


5ขอหารือเกี่ยวกับสถานภาพของหน่วยงานกองทุนประกันวินาศภัย
าวน์โหลด
ดาวน์โหล
6ขอหารือเกี่ยวกับสถานภาพของหน่วยงานกองทุนประกันชีวิต
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด