หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ

แชร์หน้านี้


ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
รัฐมนตรี ผู้รักษาการ
พ.ร.บ.จัดตั้ง
เว็บไซต์
วันที่ประกาศในราชกิจจาฯ
1ธนาคารแห่งประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลด ลิงก์ 8 ธ.ค. 2484
2สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลด ลิงก์ 16 มี.ค. 2535
3สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินายกรัฐมนตรี 

พ.ร.บ. องค์กรฯ 2553
พ.ร.บ. องค์กรฯ 2560
พ.ร.บ. องค์กรฯ 2562

ลิงก์
19 ม.ค. 2553
4สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดาวน์โหลด ลิงก์ 31 ส.ค. 2550
5สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดาวน์โหลด ลิงก์ 10 ธ.ค. 2550
6องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลด ลิงก์ 14 ม.ค. 2551
7สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดาวน์โหลด ลิงก์ 13 ก.พ. 2551