หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ

แชร์หน้านี้


ลำดับ
ชื่อหน่วยงาน
รัฐมนตรี ผู้รักษาการ
พ.ร.บ.จัดตั้ง
เว็บไซต์
วันที่ประกาศในราชกิจจาฯ
1ธนาคารแห่งประเทศไทย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ลิงก์ ลิงก์ 8 ธ.ค. 2484
2สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ลิงก์ ลิงก์ 16 มี.ค. 2535
3สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกันภัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลิงก์ ลิงก์ 31 ส.ค. 2550
4สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ลิงก์ ลิงก์ 10 ธ.ค. 2550
5องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ลิงก์ ลิงก์ 14 ม.ค. 2551
6สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ลิงก์ ลิงก์ 13 ก.พ. 2551
7สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี
ลิงก์ ลิงก์ 19 ม.ค. 2553