กองกิจการองค์การมหาชนฯ

แชร์หน้านี้

รายชื่อเจ้าหน้าที่กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น


ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง 
โทรศัพท์

อีเมลล์

1. นางสาวจิตตา กิตติเสถียรนนท์ 
ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนฯ
02-356-9905, 02-356-9999 # 9990
jitta.k@opdc.go.th
2. นายยุทธชัย อินปา
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ
02-356-9999 # 8996
yuttachai@opdc.go.th
3. นางสาวรฐา โชติธีรชัย
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ
02-356-9999 # 8916
ratha@opdc.go.th
4. นางสาววริศรา สุวัฒนาวินิจ
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ
02-356-9999 # 8852
warisara@opdc.go.th
5. นางนิธินุช จรุงเกียรติ
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ
02-356-9999 # 8969
nithinooch@opdc.go.th
6. นางสาวพรรษมนต์ พงศ์อิทธิโภคิน
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
02-356-9999 # 8829
patsamont.p@opdc.go.th
7. นางวันวิสา ฉัตรรุ่งนพคุณ
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
02-356-9999 # 8898
wanwisa.s@opdc.go.th
8. นางสาวชญาภัส ชูศรี
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
02-356-9999 # 8991
chayapat.p@opdc.go.th
9. นายธนิศร  พรหมเสนา
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
02-356-9999 # 8952
thanit.p@opdc.go.th
10. นางสาวสุภัสณี ดุลยเกษม
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ
02-356-9999 # 8959
supusanee.d@opdc.go.th
11. นางสาวนงลักษณ์ กองมี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
02-356-9999 # 8901
nonglak.k@opdc.go.th
12. นางสาวศิริวรรณ วงษ์เปี่ยม
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
02-356-9999 # 8904
siriwan@opdc.go.th