กองกิจการองค์การมหาชนฯ

แชร์หน้านี้

รายชื่อเจ้าหน้าที่กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น

 ชื่อ - นามสกุล
 ตำแหน่ง   โทรศัพท์      โทรสาร  อีเมล์   
1. นางศิริพร  วัยวัฒนะ  ผอ.กองกิจการองค์การมหาชนฯ  02-356-9967 02-356-9910  siriporn.w@opdc.go.th
2. นางสาวอโนมา  จัตตารีส์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ   02-356-9999 # 8984 02-356-9910   anoma@opdc.go.th
3. นางสาวสุณี มักผล  นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  02-356-9999 # 8878 02-356-9910  sunee@opdc.go.th
4. นางสาวภัทรอาภา  จินดาวงศ์  นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  02-356-9999 # 8915 02-356-9910  phattaraarpa@opdc.go.th
5. นายธนกิจ  สถาพรอานนท์   นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ  02-356-9999 # 8805 02-356-9910  thanakit@opdc.go.th
6. นางสาววรรณมาศ  น้อยสุวรรณ    นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ   02-356-9999 #  8940 02-356-9910    wannamart.n@opdc.go.th
7. นางสาวณิชชา กันต์ปานนท์  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ  02-356-9999 # 8875 02-356-9910   nicha.k@opdc.go.th
8. นางสาววันวิสา  ศรีพัฒนกุล  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ  02-356-9999 # 8898 02-356-9910  wanwisa.s@opdc.go.th
9. นางสาวแสงรัตน์  วรธงชัย  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  02-356-9999 # 8901  02-356-9910  sangrat.w@opdc.go.th