หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้าง

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การจ่ายค่าชดเชย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา กรณีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การจ่ายค่าชดเชยปรับโครงสร้าง กรณีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การกำหนดมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเกษียณอายุ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลด

การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การอนุมัติเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
2การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การใช้จ่ายเงินรายได้สำนักงาน กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นรางวัลจูงใจแก่พนักงาน  กรณีสถาบันมาตรวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มพิเศษ กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8ข้อหารือประเด็นกรอบวงเงินรางวัลพิเศษ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9ประเด็นกรอบวงเงินรางวัลพิเศษ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10ขอหารือการรับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน กรณีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด

11การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

สวัสดิการขององค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การออกระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2ขอหารือการกำหนดสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ กรณีสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด