หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

1) เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การจ่ายค่าชดเชย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา กรณีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การจ่ายค่าชดเชยปรับโครงสร้าง กรณีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การดำเนินการตามแนวทางการจ่ายค่ตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การกำหนดมาตรฐานการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเกษียณอายุ กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรณีเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลด
6หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์  กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
7หารือการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างเพราะอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ กรณีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8การจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุของพนักงานและลูกจ้าง กรณีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

2) เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือหนังสือตอบ
1การอนุมัติเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
2การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) กรณีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4การใช้จ่ายเงินรายได้สำนักงาน กรณีสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นรางวัลจูงใจแก่พนักงาน  กรณีสถาบันมาตรวิทยา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มพิเศษ กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ข้อหารือประเด็นกรอบวงเงินรางวัลพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงาน กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8ขอหารือการรับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน กรณีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กรณีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดำเนินกิจการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11ขอหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน กรณีสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน กรณีสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
13ขอหารือขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการแบ่งประเภท/หมวด/รายการรายได้ ประเภทต้นทุน (ทางตรง-ทางอ้อม) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14ขอความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน กรณี องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

3) เรื่อง สวัสดิการขององค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การออกระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2ขอหารือการกำหนดสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ กรณีสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

4) เรื่อง สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ข้อหารือกรณีพนักงานต้องการต่ออายุการปฏิบัติงาน กรณีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การพ้นสภาพของผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ข้อหารือเกี่ยวกับสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ขอหารือการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่ กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 
5ขอหารือเกี่ยวกับการจ่ายเงินกรณีที่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างมีเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงอัตราขั้นสูงสุดหรือใกล้เคียงอัตราขั้นสูงสุด กรณีสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
6การสอบคัดเลือกบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7การปรับเปลี่ยนวิธีการสอบคัดเลือกบุคลากร กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8ขอหารือความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาในการพิจารณาจ่ายเงินเพื่อเยียวยาความเสียหาย กรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างโดยใช้ดุลพินิจไม่ชอบและเป็นเหตุให้ไม่ได้รับการต่อสัญญาจ้างแก่รองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

5) เรื่อง การปฏิบัติงานเต็มเวลาของเจ้าหหน้าที่

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
----
6) เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
----

7) เรื่อง โครงสร้าง อัตรากำลัง และอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ข้อหารือการปรับโครงสร้างเงินเดือน กรณีสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2ตอบข้อหารือการปรับบัญชีเงินเดือน ค่าจ้าง กรณีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด
3ขอความอนุเคราะห์ความคิดเห็นร่างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงาน กรณีสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4การพิจารณาการปรับเพิ่มอัตรากำลังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5ความเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่ กรณีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ขอหารือความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในการปรับปรุงแก้ไขอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

8) เรื่องอื่นๆ

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ขอหารือกรณีการดำเนินการทางวินัย กรณีโรงพยาบาลบ้านแพ้ว                                                                                                           ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด