รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ


หน่วยงาน ปี พ.ศ.
2560 2561
1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รายงานการประเมิน 2560_มว.
2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายงานการประเมินผล 2560_สสวท.
3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายงานการประเมินผล 2560_สสว.
4 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ รายงานการประเมินผล 2560_สสส.
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายงานการประเมินผล 2560_สปสช.
6 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รายงานการประเมิน 2560_สทบ.
7 คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) รายงานการประเมินผล 2560_คุรุสภา.
8 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการประเมินผล 2560_สกสค.
9 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานการประเมินผล 2560_สช.
10 สถาบันอนุญาโตตุลาการ รายงานการประเมินผล 2560_อนุญาโตตุลาการ.
11 สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ รายงานการประเมินผล 2560_สวทน.
12 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รายงานการประเมินผล 2560_สพฉ.
13 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

14 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รายงานการประเมินผล 2560_สวทช.
15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย รายงานการประเมินผล 2560_สกว.
16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รายงานการประเมินผล 2560_สวรส.
17 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล