รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ


หน่วยงาน ปี พ.ศ.
2560 256125622563
2564
2565
1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด----
2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
---
4 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
--
-
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
--
-
6 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
--
-
7 คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
9 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
-
-
-
13 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ดาวน์โหลด
-
-
-
-
14 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
-
-
-
15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด-
-
-
-
16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
-
-
-
17 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
--ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
--ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
---ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
-----

ดาวน์โหลด