รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ


หน่วยงาน ปี พ.ศ.
2560 256125622563
2564
25652566
1 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด----
2 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

3 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
---

4 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
--
-

5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
--
-

6 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
--
-
7 คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

8 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

9 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

10 สถาบันอนุญาโตตุลาการ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

11

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

12 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
-
-
-

13 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ดาวน์โหลด
-
-
-
-

14 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
-
-
-

15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด-
-
-
-

16 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
-
-
-
-

17 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล - ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

18สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
--ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
--ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

20สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
---ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

21สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
-----

ดาวน์โหลด