เรื่องอื่น ๆ

แชร์หน้านี้

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2544-186 สถานะทางกฎหมายของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

 

ดาวน์โหลด

2.

2548-225 สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

 

ดาวน์โหลด

3.

2551-569 สถานะของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและความหมายของคำว่า ยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551

 

ดาวน์โหลด

4.

2551-670 การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่หลังการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549

 

ดาวน์โหลด

5.

2555-1398 การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลและสมาชิกสภาพัฒนาการเมืองเป็นการล่วงหน้า การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลและสำนักงานของที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับชาติ

 

ดาวน์โหลด

6.

2555-1460 การเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิดเพื่อออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

 

ดาวน์โหลด