แบบประเมินองค์การมหาชนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แชร์หน้านี้

ลำดับ หน่วยงาน 2560 2561
1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
3โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
4สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
5สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
6ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
9สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
10 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
11 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
12 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
14 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
16สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
17สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
18สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
19สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
20องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
21สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
22สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
23สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
24สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
25สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
26สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)
27สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
28หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
29 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
30 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
31สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
32สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
33สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
34ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
35ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
36สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
37สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
38สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
39สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
40สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)