แบบประเมินองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้ลำดับ หน่วยงาน 2560 2561 25622563256425652566
1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด-
6ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
9สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
10 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ----
11 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12 สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
-ดาวน์โหลด
13 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
14 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
15สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
16สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
17สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
18สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
19องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
20สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
21สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
22สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
23สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
24สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) - - -----
25สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
26สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
27หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
28 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
29 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด-
30สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
31สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
-
--
32ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
33ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
34สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
35สำนักงานพัฒนาพิงคนคร - --
--
36สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
37สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - - ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด