หนังสือเวียนเกี่ยวกับองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

ไฟล์ดาวน์โหลด :: หนังสือเวียนเกี่ยวกับองค์การมหาชน

ที่ กค 0421.4/ว50 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 103/7

ที่ นร 1200/ว 1 ลงวันที่ 14 มกราคม 2551 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551

ที่ นร 1200/ว 1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร

ที่ นร 1200/ว 12 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง หลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ

ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ

ที่ นร 1200/ว 15 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549 เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน

ที่ นร 1200/ว 16 ลงวันที่ 16 กันยายน 2553 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ที่ นร 1200/ว 16 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2552 เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน

ที่ นร 1200/ว 18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

ที่ นร 1200/ว 21 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ที่ นร 1200/ว 21 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิการของนิติบุคคลอื่น การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ ขององค์การมหาชน

ที่ นร 1200/ว 22 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555 เรื่อง แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน

ที่ นร 1200/ว 25 ลงวันที่ 2 กันยายน 2552 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ที่ นร 1200/ว 25 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2551 เรื่อง คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

ที่ นร 1200/ว 3 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่ นร 1200/ว 35 ลงวันที่ 3 กันยายน 2551 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ที่ นร 1200/ว 4 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงาน และการประเมินผลการดำเนินงานตามคำรับรอง การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ที่ นร 1200/ว 5 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน

ที่ นร 1200/ว 7 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2549 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ที่ นร 1200/ว15 ลงวันที่ 1 กันยายน 2557 เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ที่ นร 1200/ว17 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน (องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ที่ นร 1200/ว23 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับองค์การมหาชนเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายครุฑพ่าห์ การใช้เครื่องหมายราชการ เครื่องแบบและเครื่องแบบพิธีการ (หรือเครื่องแบบปกติขาว)

ที่ นร 1200/ว23 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2556 เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 กรณี การขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน

ที่ นร 1200/ว29 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอซักซ้อมแนวทางการส่งข้อหารือขององค์การมหาชน

ที่ นร 1200/ว5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการลงทุนขององค์การมหาชนที่มีวงเงินลงทุนสูงเกินกว่า 1,000 ล้านบาท