หนังสือเวียนเกี่ยวกับองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

หนังสือเวียนเกี่ยวกับองค์การมหาชน

ที่ นร 1200/ว14 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.3 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน (PA)

ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 18 เมษายน 2567 เรื่อง แนวทางการประเมินตัวชี้วัดที่ 2.3 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน