เจ้าหน้าที่

แชร์หน้านี้

1. คุณสมบัติเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2551-157_สทอภ. คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ สทอภ. (กรณีถือสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นในเวลาเดียวกัน)

 

ดาวน์โหลด

2.

2551-532_อพท. การกําหนดตําแหน่งและคุณสมบัติของนักบริหารตามข้อบังคับ อพท

 

ดาวน์โหลด

3.

2551-761_อพท. ขอทบทวนความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องการกําหนดตําแหน่งและคุณสมบัติของนักบริหารตามข้อบังคับ อพท

 

ดาวน์โหลด

 

2. ค่าตอบแทนพิเศษ

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2561-1025_สช. (PA) การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติการของพนักงาน

 

ดาวน์โหลด

 

 

 

3. สิทธิประโยชน์ค่าตอบแทน

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2549-449_สบร. สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการซึ่งขอกลับเข้ารับราชการตาม ม37 แห่ง พรบ. องค์การมหาชน 42

 

ดาวน์โหลด

   2.

2562-1199_สสว. การรับพนักงานกลับเข้าปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

 

 

 

4. ค่าชดเชย

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2554-1063 _สทน. การจ่ายค่าชดเชยในกรณีการลาออกจากงานเพราะเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่

 

ดาวน์โหลด

2.

2555-1383_สวพส. การจ่ายค่าชดเชยในกรณีออกจากงานเพราะเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่

 

ดาวน์โหลด

3.

2556-947_พอช. การจ่ายค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง

 

ดาวน์โหลด

 

5. อื่น ๆ

ลำดับ

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1.

2550-59_พอช. ปัญหาการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ พอช.

 

ดาวน์โหลด

2.

2550-453_สทอภ. ปัญหาการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การมหาชนของเจ้าหน้าที่

 

ดาวน์โหลด

3.

2552-452_สอซช. การใช้เครื่องแบบปกติขาวของผู้ปฏิบัติงาน สอซซ.

 

ดาวน์โหลด

4.

2555-504_สสปน. การพิจารณาอนุมัติพนักงานของ สสปน. เพื่อเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา

 

ดาวน์โหลด