การประเมินผลองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

1) เรื่อง การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรา 42 กรณีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2ขอทราบแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4ข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน กรณีศูนย์คุณธรรม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5การอุทธรณ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6ยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) และการติดตามประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานเป็นการเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง) 
ดาวน์โหลด ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
8
ผลการดำเนินโครงการตามภารกิจ กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563
-
ดาวน์โหลด
9การขอปรับข้อมูลประกอบการพิจารณา (ร่าง) ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
10รายละเอียดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ ตามกรอบการประเมิน องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
-

ดาวน์โหลด ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ 2

11การขอยกเว้นการประเมินตัวชี้วัดร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
12ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน กรณีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13ผลการพิจารณาเกี่ยวกับการขอทบทวนขั้นตอนกระบวนการพิจารณาคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด กรณี หอภาพยนต์ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2) เรื่อง การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1แนวปฏิบัติในการประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ลาออกระหว่างปีงบประมาณ กรณีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจำแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 – 2565 และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 - 2565
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4การประเมินผลองค์กร กรณีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

3) อื่นๆ

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1ร่างรายงานการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์การมหาชน ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
4 กันยายน 2562