การประเมินผลองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้

การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1การประเมินผลองค์กร กรณีสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรา 42 กรณีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ขอทราบแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ กรณีสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
5ข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน กรณีศูนย์คุณธรรม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
6การอุทธรณ์ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
7ยุทธศาสตร์ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) และการติดตามประเมินความสำเร็จของการดำเนินงานเป็นการเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
8การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลด ไฟล์ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ 2
ดาวน์โหลด
9ผลการดำเนินโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน). สิ้นสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563
-ดาวน์โหลด
10การขอปรับข้อมูลประกอบการพิจารณา (ร่าง) ผลการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11รายละเอียดตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ ตามกรอบการประเมิน องค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีรสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
-ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 1
ดาวน์โหลด ไฟล์ที่ 2

 การประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ลำดับ
เรื่อง
ข้อหารือ
หนังสือตอบ
1แนวปฏิบัติในการประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ลาออกระหว่างปีงบประมาณ กรณีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
2การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจำแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
3ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 – 2565 และร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2564 - 2565

ดาวน์โหลด
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
4 กันยายน 2562