หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

แชร์หน้านี้


ลำดับรายการข้อหารือข้อหารือหนังสือตอบ
1.ผลข้อหารือเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด