คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

แชร์หน้านี้

รองนายกรัฐมนตรี (นายปานปรีย์ พหิทธานุกร)
ประธานกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์)
กรรมการ
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางณัฐฏ์จารี อนันต์ศิลป์)
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร)
กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
กรรมการ
นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
กรรมการ
นายสุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการ


นายประสงค์ พูนธเนศ
กรรมการ
นายประสัณห์ เชื้อพานิช
กรรมการ
นายวุฒิสาร ตันไชย
กรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ)
กรรมการและเลขานุการ


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)