คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)

แชร์หน้านี้

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
ประธานกรรมการ


เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล)
กรรมการ


เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายทศพร ศิริสัมพันธ์)
กรรมการ


เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)
กรรมการ


ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
กรรมการ


นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
กรรมการ


นายสุรพล นิติไกรพจน์
กรรมการ


นายรณภพ ปัทมะดิษ
กรรมการ


เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นายปกรณ์ นิลประพันธ์)
กรรมการและเลขานุการ


อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)