รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แชร์หน้านี้

หน่วยงาน ปี พ.ศ.
2560 2561
1สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 01 รายงาน พอช 2560
2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 02 รายงาน รร มหิดล 2560
3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)03 รายงาน รพ บ้านแพ้ว 2560
4สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 04 รายงาน สทอภ 2560
5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 05 รายงาน สมศ 2560
6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)06 รายงาน ศมส 2560
7สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 07 รายงาน สคพ 2560
8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 08 รายงาน สสปน 2560
9สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 09 รายงาน สวก 2560
10สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) 10 รายงาน สบพน 2560
11องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 11 รายงาน อพท 2560
12 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
13ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)12 รายงาน ศศป 2560
14สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)13 รายงาน สวอ 2560
15 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)14 รายงาน สบร 2560
16 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 15 รายงาน สพพ 2560
17 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 16 รายงาน สทศ 2560
18 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 17 รายงาน สวพส 2560
19 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 18 รายงาน สทน 2560
20 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 19 รายงาน อบก 2560
21 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 20 รายงาน สพภ 2560
22สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 21 รายงาน สซ 2560
23สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 22 รายงาน สสนก 2560
24สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 23 รายงาน สดร 2560
25สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
26 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 25 รายงาน พกฉ 2560
27 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 26 รายงาน สรพ 2560
28 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 27 รายงาน หภ 2560
29 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 28 รายงาน สนช 2560
30 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 29 รายงาน สพร 2560
31 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 30 รายงาน สพธอ 2560
32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 31 รายงาน สคช 2560
33 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 32 รายงาน บจธ 2560
34 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 33 รายงาน ศลช 2560
35 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 34 รายงาน ศคธ 2560
36 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 35 รายงาน สธท 2560
37 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 36 รายงาน สวช 2560
38 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
39 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 37 รายงาน สสปท 2560
40 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)