รายงานการประเมินองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

แชร์หน้านี้


หน่วยงาน ปี พ.ศ.
2560

256125622563256425652566
1สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


4สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


7สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


9สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


10สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด--
-

11องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


12สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


13สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


14 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


15 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


16 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


17 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


18 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


19 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


20 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


21สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


22

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


23สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


24สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) -

-----


25 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


26 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


27 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


28 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


29 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


30 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


31 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


32 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


33 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


34 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


35 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ดาวน์โหลดดาวน์โหลด-
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


36 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด


37 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) -

-ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด