หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

การส่งข้อหารือองค์การมหาชน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 17 ก.ค. 2018 เปิดอ่าน 322 ครั้ง
Share


การส่งข้อหารือองค์การมหาชน

สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือเวียน ว 29 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ขอซักซ้อมแนวทางการส่งข้อหารือองค์การมหาชน
โดยคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560
กำหนดให้ เมื่อองค์การมหาชนมีปัญหาข้อกฎหมายหรือข้อขัดแย้งที่ไม่อาจตกลงกันได้ ให้เสนอคณะกรรมการองค์การมหาชน
ขอแต่ละแห่งพิจารณาก่อน หากคณะกรรมการองค์การมหาชนดังกล่าวมีมติให้หารือสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีหนังสือส่งเรื่องให้
สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาต่อไปได้ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม และให้แนบความเห็นของฝ่ายกฎหมายองค์การมหาชนไปด้วย

ดาวน์โหลด