หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

เกี่ยวกับองค์การมหาชน

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 26 ก.ย. 2018 เปิดอ่าน 9864 ครั้ง
Share

พ.ศ. 2561

1. เรื่องเข้า สถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
    ตอบ สถานภาพของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

2. เรื่องเข้า ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
    ตอบ ร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

3. เรื่องเข้า การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง กรณี สสว.
   ตอบ การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดหารถประจำตำแหน่ง กรณี สสว.

4. เรื่องเข้า หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน กรณี สนช.
   ตอบ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน กรณี สนช.

5. เรื่องเข้า การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้อำนวยการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง กรณี สพพ.
   ตอบ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ผู้อำนวยการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้าง กรณี สพพ.

6. เรื่องเข้า หลักเกณฑ์ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
               (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน) กรณี บจธ.
   ตอบ หลักเกณฑ์ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
          (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน) กรณี บจธ.


7. เรื่องเข้า แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณี บจธ.

8. เรื่องเข้า หลักเกณฑ์ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน)
   ตอบ หลักเกณฑ์ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
    (หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน)

9. เรื่องเข้า แนวทางปฏิบัติในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณี สรพ.
     ตอบ แนวทางปฏิบัติในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณี สรพ.

10. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
      ตอบ การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และที่ปรึกษา ตามพระราชบัญญัติกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558

11. เรื่องเข้า ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
      ตอบ ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ

พ.ศ. 2560

                 และการออกระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. ....
 
            และการออกระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ พ.ศ. ....
 

7. เรื่องเข้า แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (สปสช.)
    ตอบ แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้กับผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (สปสช.)

8. เรื่องเข้า การกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการสรรหาผู้อำนวยการ (สดร.)
    ตอบ การกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการสรรหาผู้อำนวยการ (สดร.)

9. เรื่องเข้า ข้อหารือคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.
    ตอบ ข้อหารือคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมศ.

10. เรื่องเข้า การจ่ายค่าตอบแทนพื้นฐานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)
      ตอบ การจ่ายค่าตอบแทนพื้นฐานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ)

11. ตอบ การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การมหาชน (สทอภ.)

12. เรื่องเข้า การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 
      ตอบ การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 

13. เรื่องเข้า การมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ในกรณี ผอ.สถาบันฯ ครบวาระตามสัญญาจ้างแล้ว
      ตอบ การมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติงานแทน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ในกรณี ผอ.สถาบันฯ ครบวาระตามสัญญาจ้างแล้ว


15. เรื่องเข้า ขอหารือเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
     ตอบ ขอหารือเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน

16. เรื่องเข้า การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
      ตอบ การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

17. เรื่องเข้า การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
      ตอบ การสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

18. เรื่องเข้า ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) กรณี สพภ.
      ตอบ ร่างข้อบังคับคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพว่าด้วยเครื่องแบบพิธีการ (เครื่องแบบปกติขาว) กรณี สพภ.

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

1.  เรื่องเข้า ข้อหารือการรับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน สอซช.
     ตอบ ข้อหารือการรับค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน สอซช.

2. เรื่องเข้า ขอปรับกลุ่มองค์การมหาชนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)
    ตอบ ขอปรับกลุ่มองค์การมหาชนของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.)

3. เรื่องเข้า การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 
    ตอบ การปรับปรุงแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543 

4. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สบพน.)
    ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สบพน.)

5. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สทอภ.)
    ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สทอภ.)

6. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รร มหิดล.)
    ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รร มหิดล.)

7. เรื่องเข้า ข้อหารือกำหนดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (พกฉ.)
    ตอบ ข้อหารือกำหนดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ (พกฉ.)

8. ข้อหารือ การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดำเนินกิจการของ สปสช.
    ตอบ การใช้จ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการในการดำเนินกิจการของ สปสช.

9. เรื่องเข้า ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
    ตอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

10. เรื่องเข้า ขอทราบแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของสถาบัน (สคช.)
      ตอบ ขอทราบแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานของสถาบัน (สคช.)

11. เรื่องเข้า ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
      ตอบ ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

พ.ศ. 2557

1.  เรื่องเข้า ข้อหารือประเด็นกรอบวงเงินรางวัลพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน (สวอ.)
     ตอบ ข้อหารือประเด็นกรอบวงเงินรางวัลพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน (สวอ.)

2.  เรื่องเข้า ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญองค์การมหาชน (TCELS)
     ตอบ ข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญองค์การมหาชน (TCELS)

3.  เรื่องเข้า การจ่ายค่าบำเน็จของอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
     ตอบ การจ่ายค่าบำเน็จของอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

4.  เรื่องเข้า (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
     ตอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

5.  เรื่องเข้า การต่ออายุสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
     ตอบ การต่ออายุสัญญาจ้างผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

6.  เรื่องเข้า ตอบข้อหารือประเด็นกรอบวงเงินพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน (สวอ.)
     ตอบ ตอบข้อหารือประเด็นกรอบวงเงินพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน (สวอ.)

7.  เรื่องเข้า ข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทำหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
     ตอบ ข้อหารือเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยประชุมแก่คณะกรรมการในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนทำหน้าที่ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

8.  เรื่องเข้า ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (สนช.)
     ตอบ ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (สนช.)

9.  เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (สทอภ.)
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (สทอภ.)

10. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

11. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

12. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

13. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

14. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

15. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

16. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

17. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

18. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

19. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
     ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

20. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
     ตอบ ตอบข้อหารือข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน


พ.ศ. 2556

 1. เรื่องเข้า การใช้จ่ายเงินรายได้สำนักงาน (สสปน.)
  ตอบ การใช้จ่ายเงินรายได้สำนักงาน (สสปน.)

 2. เรื่องเข้า ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  ตอบ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 3. เรื่องเข้า แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้แก่ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน (พอช.)
  ตอบ แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้แก่ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน (พอช.)

 4. เรื่องเข้า การดำเนินการตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน (สทอภ.)
  ตอบ การดำเนินการตามแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างให้แก่ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างขององค์การมหาชน (สทอภ.)

 5. เรื่องเข้า ขอหารือการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กองทุนฟื้นฟู)
  ตอบ ขอหารือการปรับโครงสร้างเงินเดือนพนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กองทุนฟื้นฟู)

 6. เรื่องเข้า ขอหารือกรณีพนักงานมีความประสงค์ต่ออายุการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีอายุเกิน 60 ปี (กองทุนฟื้นฟู)
  ตอบ ขอหารือกรณีพนักงานมีความประสงค์ต่ออายุการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีอายุเกิน 60 ปี (กองทุนฟื้นฟู)

 7. เรื่องเข้า ข้อหารือ (สตง.)
  ตอบ ข้อหารือ (สตง.)

 8. เรื่องเข้า ขอหารือเกี่ยวกับการต่ออายุการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ (สพพ.)
  ตอบ ขอหารือเกี่ยวกับการต่ออายุการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ (สพพ.)

 9. เรื่องเข้า ขอหารือกรณีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  ตอบ ขอหารือกรณีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 10. เรื่องเข้า ขอความเห็นเกี่ยวกับกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจำปี (รร มหิดล)
  ตอบ ขอความเห็นเกี่ยวกับกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจำปี (รร มหิดล)

 11. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (สทน.)
  ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (สทน.)

 12. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (สรพ.)
  ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (สรพ.)

 13. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สบพน.)
  ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (สบพน.)

 14. เรื่องเข้า การกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเกษียณอายุ (สวพส.)
  ตอบ การกำหนดมาตรฐานกลางสำหรับการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีเกษียณอายุ (สวพส.)

 15. เรื่องเข้า ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นสภาพของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ครบ 60 ปี บริบูรณ์ (สพพ.)
  ตอบ ขอหารือเกี่ยวกับการพ้นสภาพของผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ในกรณีที่ครบ 60 ปี บริบูรณ์ (สพพ.)

 16. เรื่องเข้า การใช้รถยนต์สำนักงานของผู้บริหารองค์การมหาชน (TCELS)
  ตอบ การใช้รถยนต์สำนักงานของผู้บริหารองค์การมหาชน (TCELS)

 17. เรื่องเข้า การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน (สถาบันมาตรวิทยา)
  ตอบ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ เพื่อเป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน (สถาบันมาตรวิทยา)

 18. เรื่องเข้า ขอหารือเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำปี (สซ.)
  ตอบ ขอหารือเกี่ยวกับเงินอุดหนุนประจำปี (สซ.)

 19. เรื่องเข้า ขอหารือค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ (อบก.)
  ตอบ ขอหารือค่าตอบแทนหรือเงินเพิ่มพิเศษให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ (อบก.)

 20. เรื่องเข้า ขอความอนุเคราะห์หารือการออกระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สทอภ. (สทอภ.)
  ตอบ ขอความอนุเคราะห์หารือการออกระเบียบที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินเพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของ สทอภ. (สทอภ.)


พ.ศ. 2555

 1. เรื่องเข้า การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สบพน.
  ตอบ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สบพน.

 2. เรื่องเข้า การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน พอช.
  ตอบ การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับองค์การมหาชน พอช.

 3. เรื่องเข้า การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สสปน.
  ตอบ การมอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหรือรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สสปน.

 4. เรื่องเข้า การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงาน สปสช.
  ตอบ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงาน สปสช.

 5. เรื่องเข้า การจ่ายเงินค่าชดเชย สบพน.
  ตอบ การจ่ายเงินค่าชดเชย สบพน.

 6. เรื่องเข้า หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างของผู้อำนวยการองค์การมหาชน อบก.
  ตอบ หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้ประโยชน์ตอบแทนอื่น กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างของผู้อำนวยการองค์การมหาชน อบก.

 7. เรื่องเข้า การจ่ายค่าชดเชยกรณีปรับโครงสร้างใหม่ สอซซ.
  ตอบ การจ่ายค่าชดเชยกรณีปรับโครงสร้างใหม่ สอซซ.

 8. เรื่องเข้า กรอบอำนาจการให้สัตยาบันของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สนช.
  ตอบ กรอบอำนาจการให้สัตยาบันของคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สนช.

 9. เรื่องเข้า การพิจารณาอนุมัติบุคคลเพื่อเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา สสปน.
  ตอบ การพิจาณาอนุมัติบุคคลเพื่อเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา สสปน.

 10. เรื่องเข้า การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงาน (โบนัส) สปสช.
  ตอบ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงาน (โบนัส) สปสช.

 11. เรื่องเข้า การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงาน (โบนัส) สพฉ.
  ตอบ การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงาน (โบนัส) สพฉ.

 12. เรื่องเข้า การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.
  ตอบ การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สทศ.

 13. เรื่องเข้า ข้อสอบถามค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม (สนช.)
  ตอบ ข้อสอบถามค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม (สนช.)

 14. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รร.มหิดล)
  ตอบ ขอยกเว้นกรอบวงเงินสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (รร.มหิดล)

 15. เรื่องเข้า การปรับปรุงการบริหารงาน (สพพ.)
  ตอบ การปรับปรุงการบริหารงาน (สพพ.)


พ.ศ. 2554

 1. เรื่องเข้า การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (กรรมการโดยตำแหน่ง) (กรณี สวอ.)
  ตอบข้อหารือ การจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน (กรรมการโดยตำแหน่ง)

 2. เรื่องเข้า แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ (กรณี อบก.)
  ตอบ แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายการฝึกอบรมและการประชุมระหว่างประเทศ

 3. เรื่องเข้า การพิจารณาให้ค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อำนวยการองค์การมหาชน (กรณี สวก.)
  ตอบ การพิจารณาให้ค่าตอบแทนผันแปรแก่ผู้อำนวยการองค์การมหาชน

 4. เรื่องเข้า แนวทางการเช่ารถ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  ตอบข้อหารือ แนวทางการเช่ารถ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 5. เรื่องเข้า เกี่ยวกับกาารปฎิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540
  ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540

 6. เรื่องเข้า ขอหารือหลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน (กรณี พอช.)
  ตอบข้อหารือ เรื่องการจำหน่ายทรัพย์สินและลูกหนี้จากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน

 7. เรื่องเข้า ขอหารือแนวทางการให้ภาคเอกชนลงทุนในกิจการของหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  ตอบข้อหารือ แนวทางการให้ภาคเอกชนลงทุนในกิจการของหน่วยงาน โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 8. เรื่องเข้า ขอหารือกฎหมายกรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
  ตอบข้อหารือ กฎหมายกรณีศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

 9. เรื่องเข้า ขอหารือการจ่ายค่าชดเชย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา (กรณี สทน.)
  ตอบข้อหารือ การจ่ายค่าชดเชย กรณีสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างตามสัญญา

 10. เรื่องเข้า ขอหารือเกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540
  ตอบข้อหารือ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ พ.ศ. 2540

 11. เรื่องเข้า การขยายขอบเขตการดำเนินงานของ สพพ. ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
  ตอบข้อหารือ การขยายขอบเขตการดำเนินงานของ สพพ. ไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
  ติมอร์ - เลสเต


 12. เรื่องเข้า หารือแนวทางการแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีกวาระหนึ่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
  ตอบข้อหารือ แนวทางการแต่งตั้งผู้อำนวยการให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไปอีกวาระหนึ่ง โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

 13. เรื่องเข้า ขอหารือการจ่ายเงินค่าชดเชย (กรณี สบพน.)
  ตอบข้อหารือ การจ่ายเงินค่าชดเชย

 14. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (กรณี สคพ.)
  ตอบข้อหารือ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร


พ.ศ.2553

 1.  เรื่องเข้า ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (กรณี สพพ.)
   ตอบข้อหารือ ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 2. เรื่องเข้า รายละเอียดการประเมินการปฎิบัติงานตัวชี้วัดรวมและปรับรายละเอียดการประเมินการปฎิบัติงาน (กรณี สทศ.)
  ตอบข้อหารือ รายละเอียดการประเมินการปฎิบัติงานตัวชี้วัดรวมและปรับรายละเอียดการประเมินการปฎิบัติงาน

 3. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ ผอ.องค์การมหาชน (กรณี สนช.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือการกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ ผอ.องค์การมหาชน

 4. เรื่องเข้า เกณฑ์การสรรหาผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
  ตอบข้อหารือ เกณฑ์การสรรหาผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

 5. เรื่องเข้า ขอหารือเรื่องสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับลูกจ้าง สวก.
  ตอบข้อหารือ ขอหารือเรื่องสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลสำหรับลูกจ้าง สวก.

 6. เรื่องเข้า ขอหารือเกี่ยวกับการเกษียณอายุของผู้ที่เปลี่ยนจากข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ องค์การมหาชน (กรณี สวพส.)
  ตอบข้อหารือ ขอหารือเกี่ยวกับการเกษียณอายุของผู้ที่เปลี่ยนจากข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ องค์การมหาชน

 7. เรื่องเข้า ขอหารือประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์การมหาชน (กรณี พอช.)
  ตอบข้อหารือ ขอหารือประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์การมหาชน

 8. เรื่องเข้า การจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การมหาชน (กรณี สนช.)
  ตอบข้อหารือ การจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การมหาชน

 9. เรื่องเข้า ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ สบร
  ตอบข้อหารือ ขอหารือเกี่ยวกับการใช้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ สบร

 10. เรื่องเข้า หารือเรื่องการแต่งตั้ง ผอ.ศมส ที่ครบวาระให้เป็นผู้รักษาการแทน ผอ.ศมส.
  ตอบข้อหารือ หารือเรื่องการแต่งตั้ง ผอ.ศมส ที่ครบวาระให้เป็นผู้รักษาการแทน ผอ.ศมส.

 11. เรื่องเข้า การจัดทำประมวลจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ
  ตอบข้อหารือ การจัดทำประมวลจริยธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ 

 12. เรื่องเข้า ขอหารือแนวทางปฎิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
  ตอบข้อหารือ ขอหารือแนวทางปฎิบัติในการจ่ายค่าตอบแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน


พ.ศ.2552

 1. เรื่องเข้า ขอหารือกรณีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รพ.บ้านแพ้ว
  ตอบข้อหารือ ขอหารือกรณีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร รพ.บ้านแพ้ว

 2. เรื่องเข้า ขอให้พิจารณาบัญชีการโอน (กรณี สทป.)
  ตอบข้อหารือ ขอให้พิจารณาบัญชีการโอน

 3. เรื่องเข้า สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กรณี อพท.)
  ตอบข้อหารือ สำเนารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 4. เรื่องเข้า ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณี รร.มหิดล)
  ตอบข้อหารือ ขอหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 5. เรื่องเข้า ขอหารือการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการ (กรณี SIPA)
  ตอบข้อหารือ ขอหารือการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอนุกรรมการของคณะอนุกรรมการ

 6. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างแปรผัน (กรณี สทป.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างแปรผัน

 7. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้รูปแบบหนังสือ (กรณี TCELS)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการใช้รูปแบบหนังสือ

 8. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือการยกร่างระเบียบว่าด้วยรถราชการ (กรณี สซ.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือการยกร่างระเบียบว่าด้วยรถราชการ

 9. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินการถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนการเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น (กรณี สสวท.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินการถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วนการเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น

 10. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือหลักเกณฑ์การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

 11. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือตามแนวทางการบริหารเองคณะกรรมการ (กรณี ศ.ศ.ป.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือตามแนวทางการบริหารเองคณะกรรมการ

 12. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน (กรณี สสว.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน

 13. เรื่องเข้า ผลการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการใช้เครื่องแบบปกติขาว ของ SIPA
  ตอบข้อหารือ ผลการพิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับการใช้เครื่องแบบปกติขาว ของ SIPA

 14. เรื่องเข้า ขอหารือเรื่องหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน (กรณี สทศ.)
  ตอบข้อหารือ ขอหารือเรื่องหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน

 15. เรื่องเข้า การประเมินผลตัวชี้วัดร่วมในมิติที่ 2 และ 4
  ตอบข้อหารือ การประเมินผลตัวชี้วัดร่วมในมิติที่ 2 และ 4

 16. เรื่องเข้า ขอหารือเรื่องการอนุมัติเงินรางวัลพิเศษให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน
  ตอบข้อหารือ ขอหารือเรื่องการอนุมัติเงินรางวัลพิเศษให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน

 17. เรื่องเข้า ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าให้จ่ายด้านบุคลากร รร.มหิดล
  ตอบข้อหารือ ขอยกเว้นกรอบวงเงินรวมค่าให้จ่ายด้านบุคลากร รร.มหิดล


พ.ศ.2551

 1. เรื่องเข้า การเสนอแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติงาน SIPA
  ตอบข้อหารือ การเสนอแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฎิบัติงาน SIPA

 2. เรื่องเข้า ขอหารือแนวทางปฎิบัติในการกำหนดกรอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน (กรณี สบร.)
  ตอบข้อหารือ ขอหารือแนวทางปฎิบัติในการกำหนดกรอบอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

 3. เรื่องเข้า ขอหารือเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มิใช่ส่วนราชการ (กรณี SIPA)
  ตอบข้อหารือ ขอหารือเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มิใช่ส่วนราชการ

 4. เรื่องเข้า ขอทราบผลการพิจารณาเรื่องตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของ ผอ. สอซซ.
  ตอบข้อหารือ ขอทราบผลการพิจารณาเรื่องตัวชี้วัดผลการปฎิบัติงานของ ผอ. สอซซ.

 5. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับการรับตำแหน่งกรรมการหน่วยงานอื่นของรัฐของผู้อำนวยการ (กรณี สคพ.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับการรับตำแหน่งกรรมการหน่วยงานอื่นของรัฐของผู้อำนวยการ

 6. เรื่องเข้า หารือการสรรหาผู้อำนวยการ (กรณี สมศ.)
  ตอบข้อหารือ หารือการสรรหาผู้อำนวยการ

 7. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรณี สทอภ.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 8. เรื่องเข้า ตอบข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับการรับตำแหน่งกก.รัฐวิสาหกิจของผอ.และการจ่ายค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ (กรณี สคพ.)
  ตอบข้อหารือ ตอบข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับการรับตำแหน่งกก.รัฐวิสาหกิจของผอ.และการจ่ายค่าครองชีพเจ้าหน้าที่

 9. เรื่องเข้า ขอหารือหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของเลขาธิการการแพทย์ฉุกเฉินฯ
  ตอบข้อหารือ ขอหารือหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของเลขาธิการการแพทย์ฉุกเฉินฯ

 10. เรื่องเข้า การพิจารณาช่วยเหลือการครองชีพเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน
  ตอบข้อหารือ การพิจารณาช่วยเหลือการครองชีพเจ้าหน้าที่สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน


พ.ศ.2550

 1. เรื่องเข้า การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้อำนวยการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน (กรณี พอช.)
  ตอบข้อหารือ การจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้อำนวยการเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างงาน (กรณี พอช.)

 2. เรื่องเข้า การหารือเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการจากการไปปฏิบัติงานในองค์การมหาชน 
  ตอบข้อหารือ การหารือเกี่ยวกับการบรรจุกลับเข้ารับราชการจากการไปปฏิบัติงานในองค์การมหาชน

 3. เรื่องเข้า หารือการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร (กรณี สวก.)
  ตอบข้อหารือ หารือการจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร (กรณี สวก.)

 4. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการตรวจสอบ อพท. (กรณี อพท.)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการตรวจสอบ อพท. (กรณี อพท.)

 5. เรื่องเข้า หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ (กรณี พอช.)
  ตอบข้อหารือ หลักเกณฑ์การจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ (กรณี พอช.)

 6. เรื่องเข้า ข้อหารือในการประมวลผลองค์กร (กรณี สสวท.)
  ตอบข้อหารือ ข้อหารือในการประมวลผลองค์กร (กรณี สสวท.)

 7. เรื่องเข้า การเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการประเมินผลหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะฯ (กรณี สสวท.)
  ตอบข้อหารือ การเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการประเมินผลหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะฯ (กรณี สสวท.)

 8. เรื่องเข้า ขอหารือกรณีข้าราชการมาปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2552
  ตอบข้อหารือ ขอหารือกรณีข้าราชการมาปฏิบัติงานที่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2552

 9. เรื่องเข้า ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลติดตามประเมินผลและจ้างพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร (กรณี สวก.)
  ตอบข้อหารือ ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลติดตามประเมินผลและจ้างพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยการเกษตร (กรณี สวก.)

 10. เรื่องเข้า ข้อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การมหาชน (กรณี สบร.)
  ตอบข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานขององค์การมหาชน (กรณี สบร.)

 11. เรื่องเข้า การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.ฎ จัดจั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณี SIPA)
  ตอบข้อหารือ การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรา 42 แห่ง พ.ร.ฎ จัดจั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณี SIPA)

 12. เรื่องเข้า ข้อหารือเกี่ยวกับการขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (กรณี สคพ.)
  ตอบข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการขออนุมัติปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (กรณี สคพ.)

 13. เรื่องเข้า หารือการสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ (กรณี สบพน.)
  ตอบข้อหารือ หารือการสรรหาแต่งตั้งผู้อำนวยการ (กรณี สบพน.)  


พ.ศ.2549

 1. เรื่องเข้า การประชุมร่วมกับสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (กรณี สปท.)
  ตอบข้อหารือ การประชุมร่วมกับสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (กรณี สปท.)

 2. เรื่องเข้า การทำหนังสือเดินทางราชการขององค์การมหาชน (กรณี ศ.ศ.ป.)
  ตอบข้อหารือ  การทำหนังสือเดินทางราชการขององค์การมหาชน (กรณี ศ.ศ.ป.)

 3. เรื่องเข้า ขอข้อมูลและหารือแนวทางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินและเป็นรายเดือน (กรณี สสว.)
  ตอบข้อหารือ  ขอข้อมูลและหารือแนวทางการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นที่จ่ายเป็นตัวเงินและเป็นรายเดือน (กรณี สสว.)

 4. เรื่องเข้า การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีืเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 7 กันยายน 2547 (กรณี สปท.)
  ตอบข้อหารือ การพิจารณาแนวทางการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีืเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2546 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 และวันที่ 7 กันยายน 2547 (กรณี สปท.)

 5. เรื่องเข้า ขอหารือการปรับเงินเดือนผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (กรณี สบพน.)
  ตอบข้อหารือ  ขอหารือการปรับเงินเดือนผู้อำนวยการสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (กรณี สบพน.)

 6. เรื่องเข้า ขอหอรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (กรณี สพพ.)
  ตอบข้อหารือ  ขอหอรือประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (กรณี สพพ.)


พ.ศ.2548

 1. เรื่องเข้า การรับเบี้ยประชุมของตำแหน่งที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (กรณี สวก.)
  ตอบข้อหารือ การรับเบี้ยประชุมของตำแหน่งที่ปรึกษาของสำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (กรณี สวก.)

 2. เรื่องเข้า การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (กรณี พอช.)
  ตอบข้อหารือ การสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (กรณี พอช.)

 3. เรื่องเข้า หารือหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน (กรณี สสส.)
  ตอบข้อหารือ หารือหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน (กรณี สสส.)

 4. เรื่องเข้า ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับผูอำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้่าและการพัฒนา (กรณี สคพ.)
  ตอบข้อหารือ ขอความอนุเคราะห์พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานสำหรับผูอำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้่าและการพัฒนา (กรณี สคพ.)

 5. เรื่องเข้า ขอทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ และหลักเกณฑ์การหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการ 
  ตอบข้อหารือ ขอทบทวนหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ และหลักเกณฑ์การหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการที่ปรึกษาและอนุกรรมการ

 6. เรื่องเข้า ขอรับข้อชี้แนะเพื่อความชัดเจนในหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน
  ตอบข้อหารือ ขอรับข้อชี้แนะเพื่อความชัดเจนในหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน

 7. เรื่องเข้า แนวปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน (กรณี พอช.)
  ตอบข้อหารือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับประโยชน์ตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน (กรณี พอช.)

 8. เรื่องเข้า การจัดกลุ่มองค์การมหาชนหรือหน่วยงานในกำกับ
  ตอบข้อหารือ การจัดกลุ่มองค์การมหาชนหรือหน่วยงานในกำกับ

 9. เรื่องเข้า การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 
  ตอบข้อหารือ การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

 10. เรื่องเข้า การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน (กรณี สทอภ.)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการบริหารองค์การมหาชน (กรณี สทอภ.)

 11. เรื่องเข้า การกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ
  ตอบข้อหารือ การกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ


พ.ศ.2547

 1. เรื่องเข้า การออกระเบียบข้อบังคับขององค์การมหาชน (กรณี กทบ.)
   ตอบข้อหารือ การออกระเบียบข้อบังคับขององค์การมหาชน (กรณี กทบ.)

 2. เรื่องเข้า แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ตอบข้อหารือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
   

 3. เรื่องเข้า การกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการคุรุสภาและเลขาธิการคุรุสภา
  ตอบข้อหารือ การกำหนดค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการคุรุสภาและเลขาธิการคุรุสภา 

 4. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ (กรณี สวอ.)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้อำนวยการสถาบันและเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ (กรณี สวอ.) 

 5. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษขององค์การมหาชน (กรณี ศ.ศ.ป.)
  ตอบข้ิอหารือ การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการ ที่ปรึกษาพิเศษขององค์การมหาชน (กรณี ศ.ศ.ป)

 6. เรื่องเข้า การประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (กรณี สทอภ.)
  ตอบข้อหารือ การประเมินผลการบริหารงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน (กรณี สทอภ.)  

 7. เรื่องเข้า การกำหนดเบี้ยประชุมขององค์การมหาชน (กรณี สปสช.)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดเบี้ยประชุมขององค์การมหาชน (กรณี สปสช.)

 8. เรื่องเข้า การประเมินผลและการยุบกองทุนหมู่บ้า่นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณี กทบ.)
  ตอบข้อหารือ การประเมินผลและการยุบกองทุนหมู่บ้า่นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (กรณี กทบ.) 

 9. เรื่องเข้า การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน
  ตอบข้อหารือ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการองค์การมหาชน และหลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการขององค์การมหาชน  


พ.ศ.2546

 1. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการบริหาร (กรณี สคพ.)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้อำนวยการบริหาร (กรณี สคพ.)

 2. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการขององค์การมหาชน (กรณี สบพ.)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการขององค์การมหาชน (กรณี สบพ.) 

 3. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 (กรณี กทบ.)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2544 (กรณี กทบ.) 

 4. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (กรณี สคพ.)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (กรณี สคพ.) 

 5. เรื่องเข้า การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการและอนุกรรมการ (กรณี สวก)
  ตอบข้อหารือ การกำหนดอัตราเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการและอนุกรรมการ (กรณี สวก)