Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/po.opdc.go.th/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/po.opdc.go.th/Connections/adoconn.php on line 98 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/po.opdc.go.th/Connections/adoconn.php on line 99 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/po.opdc.go.th/Connections/adoconn.php on line 103 ข่าวสารกิจกรรม กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น Notice: Undefined index: password in /var/www/po.opdc.go.th/header.php on line 2 Notice: Undefined index: LOCKED in /var/www/po.opdc.go.th/header.php on line 7
 
หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

ข่าวสารกิจกรรม


[19 ส.ค. 2017 ] การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง แนวทางการ...

[19 ส.ค. 2017 ] พระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพระร...

[17 ส.ค. 2017 ] ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระร...

[17 ส.ค. 2017 ] สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำหนังสือ รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำหนังสือ รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก...

[18 ส.ค. 2017 ] การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         ...

[19 ส.ค. 2017 ] การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา              คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการ...

[18 ส.ค. 2017 ] การตีความหลักกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
การตีความหลักกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการตีความปัญหาข้อกฎหมายเ...

[18 ส.ค. 2017 ] ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน จำนวน 8 แห่ง
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน 8 แห่ง       ...

[15 ส.ค. 2017 ] สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560           สำนักงาน ก.พ.ร. ขอส่งเอก...

[18 ส.ค. 2017 ] การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการสร้างความรับรู้ความเ...

[18 ส.ค. 2017 ] กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ และกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2540
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ และกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป...

[15 ส.ค. 2017 ] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ   &...

[15 ส.ค. 2017 ] การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ)
          การประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมา...

[19 ส.ค. 2017 ] มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เรื่อง ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ และหน่วยบริก...

[17 ส.ค. 2017 ] คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาประหยัดค่าเครื่องบิน
ครม.อนุมัติหลักการร่างพ.ร.ฎ.ประหยัดค่าเครื่องบิน เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 พฤษภาคม ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกส...

[15 ส.ค. 2017 ] การประชุมชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดจัดประชุมชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์การมหาชนมีความร...

[14 ส.ค. 2017 ] การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบและแนวทางการประเมินผล การปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติ...

[17 ส.ค. 2017 ] คู่มือการฝึกอบรมระบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงานทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งาน (องค์การมหาชน)
สำนักงาน ก.พ.ร.  เตรียมจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยจะมีการรายงานผลการป...

[18 ส.ค. 2017 ] ข้อความหน้าแรก
ดาวน์โหลด     หนังสือเวียน เรื่อง การประเมินผลองค์การมหาชนแลผู้อำนวยการองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561&nb...

[14 ส.ค. 2017 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชน” และการประชุมเรื่อง “การพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการองค์การมหาชน”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชน” และการประชุมเรื่อง “การพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการองค์การมหาชน” สำนักงาน...