Notice: Undefined variable: HTTP_GET_VARS in /var/www/po.opdc.go.th/Connections/adoconn.php on line 97 Notice: Undefined variable: HTTP_POST_VARS in /var/www/po.opdc.go.th/Connections/adoconn.php on line 98 Notice: Undefined variable: HTTP_COOKIE_VARS in /var/www/po.opdc.go.th/Connections/adoconn.php on line 99 Notice: Undefined variable: HTTP_SERVER_VARS in /var/www/po.opdc.go.th/Connections/adoconn.php on line 103 ข่าวสารกิจกรรม กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น Notice: Undefined index: password in /var/www/po.opdc.go.th/header.php on line 2 Notice: Undefined index: LOCKED in /var/www/po.opdc.go.th/header.php on line 7
 
หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

ข่าวสารกิจกรรม


[18 ก.ค. 2018 ] มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 ในส่วนของการกำหนดกรอบวงเงินรวมสำหรับค่าใชจ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
...

[16 ก.ค. 2018 ] ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีเพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ)
ขอปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีเพ่ง และคดีปกครอง (แนวทางในการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐ...

[17 ก.ค. 2018 ] ขอซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน
ขอซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน      สำนักงาน ก.พ.ร. ขอซักซ้อมกา...

[18 ก.ค. 2018 ] รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
...

[18 ก.ค. 2018 ] การส่งข้อหารือองค์การมหาชน
การส่งข้อหารือองค์การมหาชน สำนักงาน ก.พ.ร. มีหนังสือเวียน ว 29 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ขอซักซ้อมแนวทางการส่งข้อหารือองค์การมหาชน ...

[18 ก.ค. 2018 ] มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบ...

[18 ก.ค. 2018 ] พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  สำนักงาน ก.พ.ร. ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้...

[17 ก.ค. 2018 ] ขอซักซ้อมการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
เรื่อง    ขอซักซ้อมการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560          คณะกรรมการ...

[18 ก.ค. 2018 ] การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการประชุม เรื่อง แนวทางการ...

[18 ก.ค. 2018 ] พระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติการทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับพระร...

[16 ก.ค. 2018 ] ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ด้วยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระร...

[16 ก.ค. 2018 ] สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำหนังสือ รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดทำหนังสือ รวมกฎหมายเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก...

[17 ก.ค. 2018 ] การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         ...

[16 ก.ค. 2018 ] การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา              คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบในหลักการ...

[18 ก.ค. 2018 ] การตีความหลักกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
การตีความหลักกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ กองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้ดำเนินการตีความปัญหาข้อกฎหมายเ...

[16 ก.ค. 2018 ] ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน จำนวน 8 แห่ง
เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จำนวน 8 แห่ง       ...

[17 ก.ค. 2018 ] สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560           สำนักงาน ก.พ.ร. ขอส่งเอก...

[16 ก.ค. 2018 ] การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน  สำนักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการสร้างความรับรู้ความเ...

[13 ก.ค. 2018 ] กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ และกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ. 2540
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ และกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป...

[17 ก.ค. 2018 ] การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
         การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ   &...