หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

แบบประเมินองค์การมหาชนตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน 2560 2561 2562
1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 พอช. แบบประเมิน 61_พอช
2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คำรับรอง 60 มหิดล แบบประเมิน 61_มหิดล
3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 บ้านแพ้ว แบบประเมิน 61_บ้านแพ้ว
4 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สทอภ. แบบประเมิน 61_สทอภ
5 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สมศ. แบบประเมิน 2561-สมศ
6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 ศมส. แบบประเมิน 61_ศมส
7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สคพ. แบบประเมิน 61_สคพ
8 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สสปน. แบบประเมิน 61_สสปน
9 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สวก. แบบประเมิน 61_สวก
10 สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สบพน. แบบประเมิน 2561_สบพน
11 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 อพท. แบบประเมิน 61_อพท
12 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สอซช.
13 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 ศ.ศ.ป. แบบประเมิน 61_ศศป
14 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สวอ. แบบประเมิน 61_สวอ
15 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สบร. แบบประเมิน 2561_สบร
16 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สพพ. แบบประเมิน 61_สพพ
17 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สทศ. แบบประเมิน 61_สทศ
18 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สวพส. แบบประเมิน 61_สวพส
19 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สทน. แบบประเมิน 61_สทน
20 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 อบก. แบบประเมิน 61_อบก
21 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สพภ. แบบประเมิน 61_สพภ
22 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สซ. แบบประเมิน 61_สซ
23 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สสนก. แบบประเมิน 61_สสนก
24 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สดร. แบบประเมิน 61_สดร
25 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)
26 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 พกฉ. แบบประเมิน 61_พกฉ
27 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สรพ. แบบประเมิน 2561_สรพ
28 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 หภ. แบบประเมิน 61_หภ
29 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สนช. แบบประเมิน 61_สนช
30 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สรอ. แบบประเมิน 2561_สรอ
31 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สพธอ. แบบประเมิน 61 - สพธอ
32 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สคช. แบบประเมิน 2561_สคช
33 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 บจธ. แบบประเมิน 61_บจธ
34 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 ศลช. แบบประเมิน 61_ศลช
35 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 ศคธ. แบบประเมิน 61_ศคธ
36 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สธท. แบบประเมิน 2561_สธท
37 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สวช. แบบประเมิน 2561_สวซ
38 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร แบบประเมิน 61_สพค
39 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) คำรับรอง 60 สสปท. แบบประเมิน 61_สสปท
40 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)