หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

ข้อมูลสำคัญ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา


 

พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร FAQ หลักเกณฑ์ 5-8
ดาวน์โหลดเอกสาร 6. แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ดาวน์โหลดเอกสาร 5. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ดาวน์โหลดเอกสาร 4. หลักเกณฑ์การสรรหาประธานกรรมการ
ดาวน์โหลดเอกสาร 3. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ
ดาวน์โหลดเอกสาร 1. กำหนดการประชุมประธานบอร์ด 4 สค 60
ดาวน์โหลดเอกสาร 2. PPT สัมมนาประธานบอร์ด ขึ้นเว็บ
ดาวน์โหลดเอกสาร 1 PPT ประกอบการประชุมประธานคณะกรรมการองค์การมหาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบเอกสารกรอกข้อมูลกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายบุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการใช้งานระบบ E SAR CARD 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางและวิธีปฏิบัติการจัดส่งและรายงานประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัดย่อยที่ 2 ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์
ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมชี้แจง เรื่อง การดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่างรายงาน องค์การมหาชน PA60
ดาวน์โหลดเอกสาร PPT การชี้แจงแนวทางการประเมินผลองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร Power Point ประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน 2560
ดาวน์โหลดเอกสาร ขั้นตอนการแก้ไข พรฎ. จัดตั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร คำถามที่พบบ่อย เรื่อง การนับกรรมการ
ดาวน์โหลดเอกสาร คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวอย่างการแก้ไข พรฎ.จัดตั้ง สธท.
ดาวน์โหลดเอกสาร PPT การประหยัดพลังงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร พรบ องค์การมหาชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดเอกสาร ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ดาวน์โหลดเอกสาร การประหยัดน้ำ
ดาวน์โหลดเอกสาร ความแตกต่างจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจขององค์การมหาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการดำเนินการตาม พรบ po ฉบับ 2
ดาวน์โหลดเอกสาร ชี้แจง พรบ po ฉบับ 2
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ po
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับประธานกรรมการ
ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการประชุมชี้แจง พรบ po ฉบับ 2 พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำรับรอง 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร กรอบการประเมินผล 2558

พ.ศ. 2557

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด 57
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวปฏิบัติหลังยุบสภา
ดาวน์โหลดเอกสาร ตัวชี้วัดบังคับ 57
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำรับรอง 57

พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชน (12 กันยายน 2556)
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มคำรับรอง 57 (เอกสารประกอบการประชุมชีแจงกรอบการประเมินผล ปี 57)
ดาวน์โหลดเอกสาร การพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการองค์การมหาชน (16 กันยายน 2556)
ดาวน์โหลดเอกสาร กรอบการประเมินผลองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (29 สิงหาคม 2556)
ดาวน์โหลดเอกสาร สรุปแนวทางและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับองค์การมหาชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 (29 สิงหาคม 2556)
ดาวน์โหลดเอกสาร เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนน (29 สิงหาคม 2556)
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับการประชุมประธานบอร์ด 21 มิย 56
ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการประชุมประธานบอร์ด 21 มิย 56
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
ดาวน์โหลดเอกสาร Power Point ประกอบการอบรมระบบรายงานผลฯ ไฟล์ที่ 2
ดาวน์โหลดเอกสาร Power Point ประกอบการอบรมระบบรายงานผลฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือการใช้งานระบบรายงานผลฯ
ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 : แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด
ดาวน์โหลดเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 : แบบคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการประชุม E Sar Card ระบบใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร เชิญประชุมอบรม R sar card ระบบใหม่

พ.ศ. 2555

ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผล 56
ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผล 56
ดาวน์โหลดเอกสาร แบบตอบรับ
ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการประชุม
ดาวน์โหลดเอกสาร เอกสารประกอบการประชุมแนวทางการตรวจประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555) update 2 มี.ค. 55

พ.ศ. 2554

ดาวน์โหลดเอกสาร การประชุมระหว่าง อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน – ผู้อำนวยการองค์การมหาชน – ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร. (ที่ 5 กันยายน 2554)