หน้าหลัก | ติดต่อกองกิจการองค์การมหาชนฯ | เชื่อมโยงเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน หน่วยงานเจ้าสังกัด เว็บไซต์ วันที่ประกาศแปลงสภาพในราชกิจจานุเบกษา
1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สำนักงาน ก.พ.ร. ลิงก์ 7 มี.ค. 2548
2 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลิงก์ 11 ส.ค. 2549