สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Defence Technology Institute


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  2. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  3. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศกับหน่วยงานอื่นของรัฐสถาบันการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
  5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์
2. ปลัดกระทรวงกลาโหม
3. เสนาธิการทหาร
4. เสนาธิการทหารบก
5. เสนาธิการทหารเรือ
6. เสนาธิการทหารอากาศ
7. พลโท เอกชัย วัชรประทีป
8. นายบุญญรักษ์ ดวงรัตน์
9. นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง
10. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ผู้อำนวยการ

พลเอกสมพงศ์ มุกดาสกุล

สถานที่ติดต่อ

อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ชั้น 4 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 0 2980 6688 ต่อ 5230 หรือ 5232
โทรสาร 0 2980 6688 ต่อ 300

www.dti.or.th