ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Thailand Center of Excellence for Life Sciences


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาต่อยอดการวิจัยผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ด้านชีววิทยาศาสตร์ให้มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม
  3. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววิทยาศาสตร์
  4. จัดทําและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์
  5. ประสานความร่วมมือด้านชีววิทยาศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ  สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  6. ให้บริการทางวิชาการ  เผยแพร่ความรู้  และพัฒนาบุคลากรด้านชีววิทยาศาสตร์

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นายศักรินทร์ ภูมิรัตน
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
5. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
6. นายปิยะสกล สกลสัตยาทร
7. นายอมเรศ ภูมิรัตน
8. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
9. นายทรงพล ดีจงกิจ
10. นายปรีชา พันธุ์ติเวช
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการ

นายนเรศ ดำรงชัย

สถานที่ติดต่อ

ชั้น 22 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 644 9524
แฟกซ์. 644 9538

www.tcels.or.th