สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

แชร์หน้านี้

Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร 

2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค เพื่อส่งเสริมภารกิจตาม (1) 

3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร

4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 

5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  และชุมชน

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
5. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพาณิชผล
6. นายสุเทพ นิ่มสาย
7. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์
8. นายณรงค์ คองประเสริฐ
9. นายสรภพ เชื้อดำรง
10. นายอนุชา ดำรงมณี
11. นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นกรรมการและเลขานุการ)


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รัฐมนตรีรักษาการ

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการ

นายศราวุฒิ ศรีศกุน (รักษาการ)

สถานที่ติดต่อ