สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

แชร์หน้านี้วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร 

2) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภค เพื่อส่งเสริมภารกิจตาม (1) 

3) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร

4) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 

5) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  และชุมชน

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
5. นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพาณิชผล
6. นายปกรณ์ คุณสาระ
7. พลเอก โกศล ประทุมชาติ
8. นายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป์
9. 
พลตำรวจโท ประหยัชว์ บุญศรี
10. นางศรีมาลา พรรณเชษฐ์
11. ผู้อำนวยการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(คณะกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา)
(คณะกรรมการครบวาระวันที่ 12 มีนาคม 2565)พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556
  พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการ

-

สถานที่ติดต่อ