สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Thailand Institute of Justice

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง  หรือ  “Bangkok  Rules”  เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ศึกษา วิจัย  และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและการช่วยเหลือผู้กระทําผิด หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม  เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
  4. เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ  (Programme  Network  Institute)  และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
  5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นายตระกูล วินิจนัยภาค อัยการสูงสุด รักษาการประธานกรรมการ
2. ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
4. เลขาธิการสำนักงานยุติธรรม
5. อัยการสูงสุด
6. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
7. ดร.รอยล จิตรดอน
8. คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธุ์
9. นายวิทยา สุริยะวงศ์
10. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผู้อำนวยการ

นายกิตติพงษ์ กิตติยารักษ์

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-141-3698-9
โทรสาร 02-143-8463