สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขัง  หรือ  “Bangkok  Rules”  เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินกระบวนการยุติธรรม แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  2. ศึกษา วิจัย  และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดและการช่วยเหลือผู้กระทําผิด หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม  เพื่อนําไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ
  3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรมอันจะนําไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
  4. เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทําผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ  (Programme  Network  Institute)  และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
  5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. ศาสตราจารย์พิเศษเข็มชัย ชุติวงศ์ 
2. ปลัดกระทรวงต่างประเทศ
3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
4. เลขาธิการสำนักงานยุติธรรม
5. อัยการสูงสุด
6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 
7. หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปารีณา ศรีวนิชย์ 
9. นายพณชิต กิตติปัญญางาม 
10. นายสุรงค์ บูลกุล
11. ผู้อำนวยการ  เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ผู้อำนวยการ

ดร.พิเศษ สะอาดเย็น

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานกิจการยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02-141-3698-9
โทรสาร 02-143-8463