สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

National Innovation Agency


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนานวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึงการพัฒนาโครงการนวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและพัฒนา หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์
  2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินทางวิชาการ รวมทั้งความต้องการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของเครือข่ายวิสาหกิจในสาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ อันก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยี   และการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  อันก่อให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งในระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ระดับองค์กรและระดับประชาชน

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นายสรนิต ศิลธรรม 
2. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
3. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
5. นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ 
6. นายพลวัฒน์ ศุภภัทรเศรษฐ์ 
7. นายวิธพล เจาะจิตต์ 
8. นายวีรชัย อาจหาญ 
9. นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช 
10. นางสาวณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(คณะกรรมการครบวาระวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567)


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้อำนวยการ

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์

สถานที่ติดต่อ

73/1 อาคารโยธี ชั้น 3 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2644 6000
โทรสาร 0 2644 8444

www.nia.or.th