ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

แชร์หน้านี้

ข้อมูลสำคัญ ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา

พ.ศ. 2561

เรื่องเสร็จ 1025/2561 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

พ.ศ. 2560
เรื่องเสร็จที่ 644/2560 เรื่อง การพิจารณาขอบข่ายงานตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548 (กรณีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ และกองทุนพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองฯ)
ขอหารือกรณีการปสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
พ.ศ. 2559
เรื่องเสร็จที่ 112/2559 เรื่อง ผลของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับการสรรหารองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่องเสร็จที่ 50/2559 เรื่อง การไล่เบี้ยตามมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
เรื่องเสร็จที่ 1795/2559 เรื่อง การมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติพิจารณา
เรื่องเสร็จที่ 1519/2559 เรื่อง คุณสมบัติเรื่องอายุของผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
เรื่องเสร็จที่ 921/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2559
เรื่องเสร็จที่ 734/2559 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
เรื่องเสร็จที่ 414/2559 เรื่อง การนับองค์ประกอบ องค์ประชุมและการลงมติของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
พ.ศ. 2558
เรื่องเสร็จที่ 677/2558 เรื่อง การใช้เครื่องแบบปกติขาวของพนักงานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องเสร็จที่ 1519/2558 เรื่อง อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ในการเจรจาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกับเอกชน
เรื่องเสร็จที่ 1222/2558 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐกระทำละเมิด
พ.ศ. 2557
เรื่องเสร็จที่ 1019/2557 เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 963/2557 เรื่อง การทำหน้าที่ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ
เรื่องเสร็จที่ 757/2557 เรื่อง การดำเนินการแต่งตั้งกรรมการตามบทเฉพาะกาลและการยุบเลิกองค์การมหาชนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
เรื่องเสร็จที่ 715/2557 เรื่อง องค์ประกอบคณะกรรมการตามมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2544
เรื่องเสร็จที่ 52/2557 เรื่อง อำนาจในการอนุมัติให้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
พ.ศ. 2556
เรื่องเสร็จที่ 505/2556 เรื่อง การออกประกาศกำหนดค่าตอบแทนเหมาจ่ายให้อนุกรรมการตรวจสอบ
เรื่องเสร็จที่ 993/2556 เรื่อง การจัดตั้งบริษัทในเครือของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 947/2556 เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนการเลิกจ้างกรณีสิ้นสุดสัญญาจ้างให้แก่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 920-921/2556 เรื่อง การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และการพ้นจากตำแหน่งของเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 337/2556 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ผอ. สพภ.
เรื่องเสร็จที่ 46-2556 อำนาจการบังคับบัญชาผู้ตรวจสอบภายในตามพระราชกฤษฎีกา สทอภ
เรื่องเสร็จที่ 156-2556 การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ. 2555
เรื่องเสร็จที่ 1066/2555 เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษตามผลการดำเนินงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่องเสร็จที่ 179/2555 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
เรื่องเสร็จที่ 1446/2555 เรื่อง การขอยกเว้นอากรของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 1398/2555 เรื่อง คัดเลือกสมาชิกสภาองค์กรชุมชน การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลและระดับชาติ - พอช.
เรื่องเสร็จที่ 504/2555 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติพนักงานของ สสปน. เพื่อเป็นนักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการวุฒิสภา
เรื่องเสร็จ 1460/2555 เรื่อง การเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวคิด สทอภ
เรื่องเสร็จที่ 1383/2555 เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยในกรณีการออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2554
เรื่องเสร็จที่ 1007/2554 เรื่อง ความหมายขององค์กรภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551
เรื่องเสร็จที่ 258/2554 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
เรื่องเสร็จที่ 37/2554 เรื่อง ใบอนุญาตผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้พลังงานปรมาณูจากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูและการเป็นคู่ความร่วมในคดี ในกรณีมีการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 138/2554 เรื่อง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขอหารือกรณีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
เรื่องเสร็จที่ 781/2554 เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ที่พ้นจากตำแหน่งเมื่อดำรงตำแหน่งครบวาระ
เรื่องเสร็จที่ 1063/2554 เรื่อง การจ่ายค่าชดเชยในกรณีการออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุของเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 973 - 974/2554 เรื่อง อำนาจของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
เรื่องเสร็จที่ 651/2554 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการตามบทเฉพาะกาล มาตรา 42 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
เรื่องเสร็จที่ 138/2554 เรื่อง ขอหารือกรณีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนแสดงความประสงค์ขอรับการรับรองสถานภาพการเป็นองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
พ.ศ. 2553
เรื่องเสร็จที่ 507/2553 เรื่อง ปัญหาความสอดคล้องของมาตรา 13 (5) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เรื่องเสร็จที่ 143/2553 เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ต่างประเทศของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
เรื่องเสร็จที่ 777/2553 เรื่อง การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อพท.
เรื่องเสร็จที่ 752/2553 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม - สทศ. (ไม่รับพิจารณา)
เรื่องเสร็จที่ 579/2553 เรื่อง ขอหารือประเด็นทางกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 -พอช
เรื่องเสร็จที่ 357/2553 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ - สมศ.
เรื่องเสร็จที่ 122/2553 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ. สซ. (ขอถอนเรื่อง)
เรื่องเสร็จที่ 550/2553 เรื่อง อำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนในการออกระเบียบว่าด้วยการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการขององค์การมหาชน
พ.ศ. 2552
เรื่องเสร็จที่ 748/2552 เรื่อง การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
เรื่องเสร็จที่ 45/2552 เรื่อง การทำสัญญาจ้างเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เรื่องเสร็จที่ 505/2552 เรื่อง การกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
เรื่องเสร็จที่ 859/2552 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย สอซช. (ไม่รับพิจารณา)
เรื่องเสร็จที่ 682/2552 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการประเมินผลงานของ สอซช. ตามมาตรา 42 (ไม่รับพิจารณา)
เรื่องเสร็จที่ 595/2552 เรื่อง ขอหารือประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งหอภาพยนตร์ (ถอนเรื่อง)
เรื่องเสร็จที่ 395/2552 เรื่อง ขอความอนุเคราะหารือแนวทางปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการศึกษา (ไม่รับพิจารณา)
เรื่องเสร็จที่ 286/2552 เรื่อง การโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิหนี้สิน และเงินงบประมาณเพิ่มเติม-สทน.
เรื่องเสร็จที่ 182/2552 เรื่อง คุณสมบัติผู้อำนวยการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551
เรื่องเสร็จที่ 387/2552 เรื่อง การนับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
เรื่องเสร็จที่ 452/2552 เรื่อง การใช้เครื่องแบบปกติขาวของผู้ปฏิบัติงานสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2551
เรื่องเสร็จที่ 258/2551 เรื่อง เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับระยะเวลาสิ้นสุดการจดทะเบียนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนิติบุคคล
เรื่องเสร็จที่ 802/2551 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบริการจัดการกากกัมมันตรังสี
เรื่องเสร็จที่ 761/2551 เรื่อง ขอทบทวนความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของนักบริหารตามข้อบังคับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 4/2546 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546
เรื่องเสร็จที่ 670/2551 เรื่อง การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์พื้นที่หลังการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
เรื่องเสร็จที่ 569/2551 เรื่อง สถานะของสถาบันคุ้มครองเงินฝากและความหมายของคำว่า “ยอดเงินฝากถัวเฉลี่ย” ตามพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
เรื่องเสร็จที่ 24/2551 เรื่อง การโอนสัญญาจ้างออกแบบและก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยในโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยนิวเคลียร์แห่งใหม่
เรื่องเสร็จที่ 532/2551 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติของนักบริหารตามข้อบังคับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ฉบับที่ 4/2546 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546
เรื่องเสร็จที่ 256/2551 เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับการปรับปรุงการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (โครงการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี)
เรื่องเสร็จที่ 568/2551 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์ การตรวจสอบและการติดตามผลโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด
เรื่องเสร็จที่ 325/2551 เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2547
เรื่องเสร็จที่ 4/2551 เรื่อง การบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502 กับองค์การมหาชน
เรื่องเสร็จที่ 157/2551 เรื่อง คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (กรณีถือสัญชาติไทยและสัญชาติอื่นในเวลาเดียวกัน)
เรื่องเสร็จที่ 150/2551 เรื่อง การดำรงตำแหน่งและวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
พ.ศ. 2550
เรื่องเสร็จที่ 649/2550 เรื่อง ภาระการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เรื่องเสร็จที่ 804/2550 เรื่อง การเป็นผู้มีส่่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ.
เรื่องเสร็จที่ 30/2550 เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษีนณอายุราชการ
เรื่องเสร็จที่ 310/2550 เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายว่าด้วยชนิดสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
เรื่องเสร็จที่ 598/2550 เรื่อง สถานะของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
เรื่องเสร็จที่ 30/2550 เรื่อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกษียณอายุราชการ
เรื่องเสร็จที่ 880/2550 เรื่อง การเป็นผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลคู่สัญญาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เรื่องเสร็จที่ 59/2550 เรื่อง ปัญหาการแต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เรื่องเสร็จที่ 453/2550 เรื่อง ปัญหาการเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การมหาชนของเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน (กรณีสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน))
พ.ศ. 2549
เรื่องเสร็จที่ 126/2549 เรื่อง สถานภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ - สกสค.
เรื่องเสร็จที่ 404/2549 เรื่อง การโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้และเงินงบประมาณของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติไปเป็นของ สทน.
เรื่องเสร็จที่ 600/2549 เรื่อง ความชอบด้วยกฎหมายของบทเฉพาะกาลมาตรา 53 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548
เรื่องเสร็จที่ 449/2549 เรื่อง สิทธิได้รับค่าเช่าบ้านของข้าราชการซึ่งขอกลับเข้ารับราชการตาม มาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
เรื่องเสร็จที่ 463/2549 เรื่อง ขอบเขตวัตถุประสงค์การให้บริการอื่นตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2548
เรื่องเสร็จที่ 225/2548 เรื่อง สิทธิการใช้ที่ราชพัสดุขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
เรื่องเสร็จที่ 555/2548 (จำหน่าย) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์วินิจฉัยความหมายของมาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
เรื่องเสร็จที่ 648/2548 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
เรื่องเสร็จที่ 265/2548 เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 282/2548 เรื่อง การดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในขณะเดียวกัน
พ.ศ. 2547
เรื่องเสร็จที่ 862/2547 เรื่อง เรื่อง ปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544
เรื่องเสร็จที่ 952/2547 เรื่อง การดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับเงินกองทุนหมู่บ้าน
เรื่องเสร็จที่ 110/2547 เรื่อง สถานะของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) และการยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498
เรื่องเสร็จที่ 265/2547 เรื่อง ขอหารือข้อกฎหมายตาม พรฎ.จัดตั้ง สทน.
เรื่องเสร็จที่ 117/2547 เรื่อง การกำกับดูแลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 330/2547 เรื่อง วาระการดำรงตำแหน่งและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
เรื่องเสร็จที่ 797/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
เรื่องเสร็จที่ 1022/2547 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
เรื่องเสร็จที่ 452/2547 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติตามมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2546
เรื่องเสร็จที่ 403/2546 เรื่อง การซื้อดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขนาดเล็กของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 334/2546 เรื่อง สถานพยาบาลที่ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล(กรณีการเปิดสำนักงานสาขาของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน))
พ.ศ. 2545
เรื่องเสร็จที่ 686/2545 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงานของ สสวท.ในรูปแบบบริษัท จำกัด
เรื่องเสร็จที่ 608/2545 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
เรื่องเสร็จที่ 633/2545 เรื่อง ถอนข้อหารือเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้ กองทุนหมู่บ้าน
เรื่องเสร็จที่ 493/2545 เรื่อง การขยายขอบเขตการดำเนินการของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)โดยเปิดสำนักงานสาขา
พ.ศ. 2544
เรื่องเสร็จที่ 186/2544 เรื่อง สถานะทางกฎหมายของพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2543

เรื่องเสร็จที่ 667/2543 (ถอนเรื่อง) เรื่อง ขอถอนเรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมายมาตรา 16 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน