หนังสือรวมมติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายวิชาการของ กพม. ได้รวบรวมมติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ พร้อมสรุปสาระสำคัญและหนังสือเวียนเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดแบ่งตามเนื้อหาหลัก ได้แก่ คณะกรรมการและผู้อำนวยการองค์การมหาชน ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่องค์การมหาชน การดำเนินกิจการขององค์การมหาชน บทบาทของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน แนวทางการจัดตั้งองค์การมหาชน และแนวทางการส่งข้อหารือไปยังสำนักงาน ก.พ.ร.  

เอกสาร “รวมมติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน” ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์โดยเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการบริหารงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการขององค์การมหาชน ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีต่อไป


ดาวน์โหลด

หนังสือรวมมติคณะรัฐมนตรีและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน