อำนาจหน้าที่

แชร์หน้านี้

คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)


 1. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการจัดตั้ง การรวม หรือการยุบเลิกองค์การมหาชน
 2. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลางที่เกี่ยวกับการจัดตั้ง การรวม การยุบเลิก
  การบริหารและการพัฒนา และการประเมินผลขององค์การมหาชน
 3. เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการ และผูอำนวยการ 
 4. เสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่าย
  ทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญตามมาตรา 18 ต่อคณะรัฐมนตรี
 5. เสนอแนะหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา กรรมการตรวจสอบ และ
  อนุกรรมการขององค์การมหาชนตามมาตรา 26 รวมทั้งอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตามมาตรา 34 ต่อ
  คณะรัฐมนตรี
 6. กลั่นกรองการโอนอำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐให้แก่
  องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 9 เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 7. เสนอแนะหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินและบุคลากรขององค์การมหาชนภายหลังการยุบเลิกขององค์การมหาชน
  ต่อคณะรัฐมนตรี
 8. เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
 9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฎิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
 10. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนาและการประเมินผลขององค์การมหาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
 11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)