การรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


การรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน 

สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดทำแนวปฏิบัติในการรับ - ส่ง หนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน และขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว 

ดาวน์โหลด 

1. หนังสือเวียน ที่ นร 1200/ว35 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง การรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การมหาชน 
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย