อำนาจหน้าที่ คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)

แชร์หน้านี้

1. เสนอแนะ ให้ความเห็นและกลั่นกรองงานตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
    พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เสนอ กพม.

2. พิจารณา ตีความ และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดจากการใช้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การมหาชน เสนอ กพม.

3. ติดตามและประเมินผลการจัดตั้งองค์การมหาชน ตลอดจนศึกษาปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อ กพม.

4. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตามคำสั่งนี้

5. เรียกให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ จัดส่งเอกสาร ข้อมูล เข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และดำเนินการอื่น ๆ แก่คณะอนุกรรมการและผู้ได้รับแต่งตั้ง

    หรือได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้ 

6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ กพม. มอบหมาย 


คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)