ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง

แชร์หน้านี้


ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 รับทราบการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและมอบหมายให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้รถยนตร์ส่วนกลางของรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การมหาชนเป็นไปตามข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเรื่องนี้ต่อไป โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาดำเนินการด้วย

ดาวน์โหลด
ข้อสังเกตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการนำรถยนตร์ส่วนกลางไปใช้เสมือนเป็นรถประจำตำแหน่ง