การนับวาระการดำรงตำแหน่ง ของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

แชร์หน้านี้


เรื่องเสร็จที่ 82/2563 

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

คำถาม - การที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิลาออกก่อนครบวาระ หากคณะรัฐมนตรีะแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ การนับวาระของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ดังกล่าวจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการชุดเดิมตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพฯ หรือจะต้องเริ่มนับวาระใหม่ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยมีวาระ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

สรุปสาระสำคัญ - เมื่อประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพลาออกทั้งหมด จึงเป็นกรณีทีี่ไม่มีประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเหลืออยู่ หากคณะรัฐมนตรีจะแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่จึงมีลักษณะเป็นการแต่งตั้งใหม่ มิใช่การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามมาตรา 16 วรรคสอง การนับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจึงต้องเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นต้นไป

ดาวน์โหลด - 
เรื่องเสร็จที่ 2/2563 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนับวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ