สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
เพื่อให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวงในการจัดทำราชกิจจา-นุเบกษา ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตร  ยศ สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมทั้งให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน อันเกี่ยวเนื่องกับประโยชน์ของสำนักพิมพ์

ประธานกรรมการ/กรรมการ
1. นายวิชัย วิทวัสการเวส ประธานกรรมการ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2. ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
3. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. กรรมการ
4. นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี กรรมการ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5. นางพงษ์ทอง ตั้งชูพงศ์ กรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เลขานุการ

รัฐมนตรีรักษาการ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีวินัย ชาคริยานุโยค 

สถานที่ติดต่อ

สี่แยกซังฮี้ ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์: 02 243 0615


http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/public/