สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศ 

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พรบ ดิจิทัล 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ