การซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แชร์หน้านี้


        ในการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้กำหนดกรอบการประเมินประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจหลักพื้นฐาน งานประจำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Functional Base)  2) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามภารกิจหลักยุทธศาสตร์ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)  3) ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)  4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ ระบบงาน ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)  5) ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ (Potential Base) 

        จากผลการประเมินในรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 มีส่วนราชการจำนวนมากที่ไม่ผ่านการประเมินองค์ประกอบ 4 และองค์ประกอบ 5 สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานสำหรับองค์ประกอบการประเมินที่ 4 และ 5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ 


ดาวน์โหลด