แนวทางการส่งข้อหารือขององค์การมหาชน

แชร์หน้านี้


สำนักงาน ก.พ.ร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ดังนี้

เมื่อองค์การมหาชนมีปัญหาข้อกฎหมาย หรือข้อขัดแย้งที่ไม่อาจตกลงกันได้ ให้เสนอ
คณะกรรมการองค์การมหาชนพิจารณาก้อน หากคณะกรรมการองค์การมหาชนมีมติให้หารือสำนักงาน ก.พ.ร.
องค์การมหาชนจึงมีหนังสือส่งเรื่องให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา โดย
ประธานกรรมการเป็นผู้ลงนาม
พร้อมแนบความเห็นของฝ่ายกฎหมายองค์การมหาชนไปด้วย

ทั้งนี้ หากองค์การมหาชนส่งข้อหารือ รายละเอียด และเอกสารประกอบการพิจารณา
ที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง และสมบูรณ์ดังข้างตัน
สำนักงาน ก.พ.ร. จะขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งเรื่องหารือดังกล่าว
คืนเพื่อให้องค์การมหาชนดำเนินการให้ถูกต้องตามมติ กพม. ต่อไป