การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

แชร์หน้านี้

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เรื่อง แนวทางการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

____________________________________


            สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง แนวทางการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีและหลักเกณฑ์สำคัญ รวมทั้งแนวทางการดำเนินการสำคัญในอนาคต และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆ จาก กพม. และ อ.กพม. ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชนและการบริหารงานของผู้อำนวยการองค์การมหาชน โดยมีประธาน อ.กพม. และ กพม. (นายสุรพล นิติไกรพจน์) กพม. (นายศักรินทร์ ภูมิรัตน) และเลขาธิการ ก.พ.ร. ประชุมร่วมกับประธานกรรมการหรือกรรมการและผู้อำนวยการขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้ง 36 แห่ง

ดาวน์โหลด : สรุปประเด็นและข้อสังเกตจากการประชุม