สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
  2. ส่งเสริมและดำเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
  3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี


ประธานกรรมการ/กรรมการ

1.  เลขาธิการ ก.พ.ร. ประธานกรรมการ
2. รศ. ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ
3. นาย บุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการ
4. ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการ
5. รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการและเลขานุการรัฐมนตรีรักษาการ

สำนักงาน ก.พ.ร.

ผู้อำนวยการ

นางกิตติยา  คัมภีร์  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.

สถานที่ติดต่อ

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร 02 143 7908  โทรสาร 02 143 7909
http://www.igpthai.org