Download

แชร์หน้านี้

ไฟล์ดาวน์โหลด :: เอกสารเผยแพร่

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบฟอร์มตัวชี้วัดองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน .docx

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการองค์การมหาชน

แบบฟอร์มแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา 3 ปี

พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. 2542