แผนผังเว็บไซต์

แชร์หน้านี้

เกี่ยวกับเรา

      คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
      คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.)
      กองกิจการองค์การมหาชนฯ
      คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเฉพาะกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกูู้ยืมเงิน ฯ
      คณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารและกำกับดูแลของคณะกรรมการองค์การมหาชน


องค์การมหาชน

      หลักการและแนวคิด
      องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
                    พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
                    พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
                    พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน
                    ข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชน
                    คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
                    รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
                    แบบประเมินองค์การมหาชน ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (2560-2561)
                    รายงานการประเมินองค์การมหาชนและผู้อำนวยการองค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
      องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
                    องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ
                    มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
                    รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

      หลักการและแนวคิด
      กฎหมายเกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
      ข้อมูลพื้นฐาน


มติคณะรัฐมนตรี

      เกี่ยวกับองค์การมหาชน
      เกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
      เกี่ยวกับหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ


หนังสือเวียน

      เกี่ยวกับองค์การมหาชน
      เกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
      เกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง


ข้อมูลสำคัญ

      ผลงานวิจัย
      เอกสารเผยแพร่
      เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
      ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา
      FAQ


ตอบข้อหารือ

      เกี่ยวกับองค์การมหาชน