ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2562

แชร์หน้านี้

ตอบข้อหารือ ปี พ.ศ. 2562

2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2552 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 - 2544


ข้อหารือ เรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน 

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1.องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน และค่าตอบแทนผันแปรของผู้อำนวยการองค์การมหาชน กรณี สคพ.ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.แนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบองค์การมหาชน กรณี สพพ.ดาวน์โหลดดาวน์โหลด


ข้อหารือ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการองค์การมหาชน

ลำดับ

เรื่อง

ข้อหารือหนังสือตอบ
1.หลักเกณฑ์การกำหนดเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการ กรรมการ  ที่ปรึกษา ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการในคณะกรรมการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ    ดาวน์โหลด                          ดาวน์โหลด                         


ข้อหารือ เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองค์การมหาชน และผู้อำนวยการองค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1.แนวปฏิบัติในการแต่งตั้งประธานกรรมการชั่วคราว (กรณี สวอ.)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ สนช.
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3.การขอยุติการสรรหากรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
4.คุณสมบัติของประธานอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การมหาชน (กรณี ศ.ศ.ป.)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
5. การดำเนินการในการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง (กรณี สดร.)ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

 

ข้อหารือ เรื่อง ระเบียบ/ ข้อบังคับขององค์การมหาชน 

ลำดับ                                                                   เรื่องข้อหารือ หนังสือตอบ
1.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ว่าด้วย
การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2556
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด


การประเมินผลองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1.แนวปฏิบัติในการประเมินผู้อำนวยการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ที่ลาออกระหว่างปีงบประมาณ กรณี สช.
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.การประเมินหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่ถูกจำแนกให้ถือว่าเป็นองค์การมหาชน
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 และผู้อำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ส.ส.ส.
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด

การประเมินผลองค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1ข้อเสนอในการประชุมคณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กรณีศูนย์คุณธรรม) ดาวน์โหลดดาวน์โหลดการจัดกลุ่มองค์การมหาชน

ลำดับเรื่องข้อหารือหนังสือตอบ
1.การจัดกลุ่มองค์การมหาชนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด
2.การจัดกลุ่มองค์การมหาชนของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
3.การจัดกลุ่มองค์การมหาชนของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
4.แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

ดาวน์โหลด
5.แนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด