สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

The Land Bank Administration Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ดำเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้งธนาคารที่ดิน
  2. รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเต็มที่
  3. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำเนินการให้ได้มาซึ่งที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งสนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
  4. สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ทั้งที่ดินทำกินและที่ดินสำหรับการอยู่อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน
  5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและ ผู้ยากจน

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวงการคลัง
4. ปลัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
5. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
7. นายประยงค์ ดอกลำใย
8. นายสุบิน จันทะคัด
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตติ มงคลชัยอรัญญา
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการ 


สถานที่ติดต่อ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถนนพิษณุโลก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-281-4040
โทรสาร : 02-282-5131