สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แชร์หน้านี้

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

ประธานกรรมการ/กรรมการ


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชบัญญัติ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รัฐมนตรีรักษาการ

นายกรัฐมนตรี

ผู้อำนวยการ

สถานที่ติดต่อ

www.sme.go.th