ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Moral Promotion Center


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติที่สอดคล้องกับแนวทางหรือ    กรอบการดําเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๐ เพื่อพัฒนาคุณธรรมความดีที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย ค้นคว้า พัฒนาองค์ความรู้  สร้างองค์ความรู้ใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้  บริหารจัดการความรู้  เผยแพร่องค์ความรู้ด้านคุณธรรมความดี และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของการประพฤติปฏิบัติดีของบุคคลและการเป็นคนดีของสังคม
  3.  ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการดําเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการและนวัตกรรมในกระบวนการ พัฒนาคุณธรรมความดีในรูปแบบต่าง ๆ
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ  และการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคมเพือประโยชน์ในการพัฒนาคุณธรรมความดี

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
4. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์
6. พลเอก ศรุต นาควัชระ
7. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์
8. นางสาวรังสิมา จารุภา
9. นายธาดา เศวตศิลา
10. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการ

นายสิน สื่อสวน

สถานที่ติดต่อ

ชั้น 16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 644 9900
โทรสาร 02 644 4901

www.moralcenter.or.th