ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
  2. สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับสังคมไทย
  3. ดำเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรม เผยแพร่ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมให้แก่เครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย 
  4.  ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม 
  5. ดำเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
2. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
5. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล
7. นางเมธินี เทพมณี 
8. นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย
9. ศาสตราจารย์รณชัย คงสกนธ์
10. นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ 
11. ผู้อำนวยการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง

(คณะกรรมการครบวาระวันที่ 6 เมษายน 2567)


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554
  พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  คำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการ

รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี

สถานที่ติดต่อ

ชั้น 16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 644 9900
โทรสาร 02 644 4901

www.moralcenter.or.th