สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Electronic Transactions Development Agency


วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
  2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
  3. ศึกษาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศที่จะรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ
  4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
  5. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเผยแพร่ความรู้ และการให้บริการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนดำเนินการฝึกอบรมเพื่อยกระดับทักษะเกี่ยวกับมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย หรือกรณีอื่นใดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม
2. ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4. ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. นางสาววิราวรรณ วนดุรงค์วรรณ
6. นายชาติศิริ โสภณพนิช
7. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
8. นายชวลิต อัตถศาสตร์
9. นายธีระ อภัยวงศ์
10. นางสาวสิบพร ถาวรฉันท์
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้อำนวยการ

นางสุรางคณา วายุภาพ

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เลขที่ 120 ม.3
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 02 142 2475, 02 142 1160
โทรสาร : 02 143 8071

www.etda.or.th