การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แชร์หน้านี้การประชุมชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ได้จัดการประชุมชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชน และเกณฑ์การคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผ่านระบบการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยนางสาวสุนทรี สุภาสงวน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและได้ชี้แจงถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อองค์การมหาชน อาทิ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานในยุค new normal โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน การประชาสัมพันธ์ถึงผลงานขององค์การมหาชน ตลอดจนการประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชน รวมทั้งชี้แจงหลักการประเมินองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และประเด็นที่มีความแตกต่างจากกรอบการประเมินองค์การมหาชนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ได้แก่ การเพิ่มตัวชี้วัด “1 องค์การมหาชน 1 ประเด็นการปฏิรูปประเทศ” การพัฒนาศักยภาพองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย 2 ตัวชี้วัด คือ 1) การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล โดยมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (open data)  หรือให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) และ 2) การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

จากนั้นนางสาวอโนมา จัตตารีส์ ผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของกรอบแนวทางในการประเมินองค์การมหาชนและเกณฑ์การคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตลอดจนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชน ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นการปฏิรูปประเทศ และเจ้าหน้าที่กองกิจการองค์การมหาชน ได้ชี้แจงในหัวข้อ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน และความคุ้มค่าในการดำเนินงานขององค์การมหาชน  ตัวชี้วัดร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน  ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล และตัวชี้วัดการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ปิดท้ายโดยนางวณิสรา สุขวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาระบบคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ กองนวัตกรรมบริการภารัฐ ได้ชี้แจงในหัวข้อ PMQA 4.0

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะถึงประเด็นที่มีการนำตัวชี้วัด PMQA 4.0 มาใช้วัดกับองค์การมหาชนทุกแห่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยเสนอขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาถึงความพร้อมขององค์การมหาชนโดยเฉพาะองค์การมหาชนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเข้ารับการประเมิน PMQA 4.0 

กองกิจการองค์การมหาชนฯ

ดาวน์โหลด 
1. กรอบการประเมินองค์การมหาชนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกองค์การมหาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PO)
2. PPT ประกอบการชี้แจงกรอบการประเมินองค์การมหาชนฯ 
3. แบบฟอร์มข้อเสนอตัวชี้วัดขององค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (PPT)
4. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานองค์การมหาชน