สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

แชร์หน้านี้

Synchrotron Light Research Instituteวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

  1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
  2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
  3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน


ประธานกรรมการ/กรรมการ

1. รองศาสตราจารย์ วีระพงษ์ แพสุวรรณ
2. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4. นายจิโรจ สินธวานนท์
5. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
6. นางพรรณี แสงสันต์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวาท วัฒนกูล
8. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม
9. นายสักกฉัฐ ศิวะบวร
10. นายเกื้อ วงศ์บุญสิน
11. ผู้อำนวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง


พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
pdf พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551

คำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
pdf คำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
pdf รายงานการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้อำนวยการ

ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สราวุฒิ สุจิตจร

สถานที่ติดต่อ

111 อาคารสิรินธรวิชโชทัย ถนนมหาวิทยาลัย หมู่ที่ 6 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร. 044 217 040
โทรสาร 044 217 047

www.slri.or.th